El comportament és una de les formes principals com els animals interactuen amb el seu entorn,  i determina en gran mesura com utilitzen els recursos i es relacionen amb altres organismes. Per la seva plasticitat, el comportament també és un dels mecanismes més importants a través dels quals els animals responen als canvis ambientals. A través de l’exploració i l’aprenentatge, els animals poden resoldre molts dels problemes amb els que es troben a la natura, fins i tot aquells que mai han experimentat abans. Al seu torn, l’ambient també modela el comportament i selecciona aquelles variants que funcionen millor. Encara més intrigant, en exposar els individus a noves pressions de selecció el comportament podria estar alterant el seu propi ritme d’evolució. Per tant, investigar la forma com els animals es comporten i les decisions que prenen és essencial per entendre molts aspectes de la seva ecologia i evolució. Tot i això, el nostre coneixement sobre com el comportament pot afectar  l’ecologia i evolució dels animals encara és insuficient. Entendre aquest paper és fonamental per trobar solucions que contribueixin a mitigar la pèrdua actual de biodiversitat i de serveis ecosistèmics associats a les activitats humanes.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Parametritzem el comportament animal: Quantifiquem i modelitzem el comportament animal mitjançant  mètodes computacionals i analítics per quantificar el comportament animal.
  • Ecologia del moviment: Investiguem com la interacció entre l'entorn (variables ambientals) i l'estat intern dels animals (cognitiu, fisiològic) modula el comportament motor i els patrons de moviment.
  • Estocasticitat en el comportament i estratègies de cerca: Ens preguntem si les fonts i la variabilitat (estocasticitat) comportamental poden eliminar biaixos cognitius i augmentar l'èxit en processos d’exploració. 
  • Selecció de l’hàbitat i dinàmica de poblacions: Ens preguntem com les decisions dels individus sobre on viure i com explotar els recursos afecten la persistència i expansió de les poblacions.
  • Respostes de comportament i canvis ambientals induïts per les activitats humanes: Estudiem com el comportament fa més o menys  tolerantsels animals a les alteracions de l’entorn(urbanització, fragmentació dels hàbitats o la presència humana).
  • Flexibilitat de comportament i ritme d’evolució: Investiguem com els canvis de comportament afecten el ritme de diversificació dels animals.
  • Comportament recol·lector d’insectes pol·linitzadors: Investiguem com la incorporació de diversos paràmetres relacionats amb el comportament recol·lector dels pol·linitzadors afecta l’estructura de les xarxes de pol·linització. 
  • Comportament de depredadors/dispersors de llavors: Estudiem quins factors determinen el balanç entre un i altre comportament en rosegadors i insectes granívors.
  • Cicle dels nutrients i alimentació en humans. Analitzem el comportament alimentari de la població humana en relació als nutrients i els seus cicles.
  • Genètica i comportament. Estudiem com les diferències genètiques a nivell individual modulen el seu comportament.

Responsables de la línia