Cada organisme, cada comunitat i cada ecosistema juga un paper important en la regulació dels cicles d'energia i nutrients que mantenen viu el planeta. Alguns d'aquests papers s'han modificat darrerament a causa dels canvis atmosfèrics, el canvi climàtic, l'augment de diferents pertorbacions i els canvis en els usos del sòl.

En el CREAF estudiem els efectes del canvi global (que inclou tots els canvis referits abans) amb un enfocament internacional i multidisciplinar. Els mètodes d'estudi exigeixen treballar a escales diverses (des de l'organisme a l'ecosistema), combinar l'experimentació amb la modelització, i fer seguiments a llarg termini dels diferents ecosistemes.

Responsables de la línia