FERT-WARM
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2016 a des. 2019

La biosfera terrestre ha estat capaç de fixar al voltant d'un 25% de les emissions de CO2 d'origen antropogènic durant les últimes dècades. Però aquesta capacitat hauria començat a minvar els últims anys. Aquest projecte pretén investigar com l'escalfament, la sequera i la limitació per nutrients i els seus desajustos estequiomètrics estan saturant la capacitat dels embornals de C de la biosfera. Amb tot, esperem 1) assolir un avenç significatiu en el coneixement d'una transició des d'un període on els procesos i respostes dels ecosistemes terrestres a l'activitat humana han estat  governats per la fertilització de C i N, cap un nou període on estaran principalment determinats pel canvi climàtic, i 2) els impactes de la transició.

Introducció

La biosfera terrestre ha estat capaç de fixar al voltant d'un 25% de les emissions de CO2 d'origen antropogènic durant les últimes dècades. Estudis recents suggereixen, no obstant, que aquesta capacitat hauria començat a minvar els últims anys. Una colla de factors estarien darrere aquesta saturació de la capacitat de la biosfera terrestre d'actuar com a embornal de carboni (C). L'efecte de l'escalfament nocturn, les sequeres i la limitació de fòsfor (P) o de potassi (K), entre altres factors, podrien estar fent que disminueixin els efectes de la fertilizació del CO2 i del nitrogen (N).

La biosfera estaria així evolucionant des d'un període recent on els procesos dels ecosistemaes terrestres estarien condicionats principalment per l'efecte de la fertilització per C i per N cap un període on l'escalfament global incrementaria més ràpid i que els procesos dels ecosistemes terrestres serien determinats principalment i directament per l'escalfament global, els esdeveniments climàtics extrems i els procesos associats a ells.

Aquest projecte pretén investigar com l'escalfament, la sequera i la limitació per nutrients i els seus desajustos estequiomètrics estan saturant la capacitat dels embornals de C de la biosfera terrestre. Per assolir aquest objectiu farem servir experiments de camp, observacions de gradients geogràfics i climàtics, teledetecció, mineria de dades i modelització.

Els experiments de camp i observacionals es desenvoluparan en regions boreals, temperades humides, mediterrànies i tropicals. Amb la mineria de dade s'analitzaran les relacions de l'escalfament, la sequera, i la disponibilitat de nutrients i els seus desajustos estequiomètrics amb l'estructura i funcionament d'organismes, poblacions i comunitats, i la productivitat i la capacitat d'acumulació de C dels ecosistemes. En colaboració amb un ampli equip de grups de recerca internacional farem servir aquesta informació per a millorar les projeccions dels models de circulació de C i d'evolució climàtica en diferents escenaris d'emissions de CO2.

Amb tot això esperem assolir un avenç significatiu en el coneixement de 1) la possibilitat real d'una transició des d'un període on els procesos i respostes dels ecosistemes terrestres a l'acttivitat humana han estat principalment gobernats per la fertilització de C i N cap un nou període on estaran principalment determinats pel canvi climàtic, i 2) els impactes de la transició