Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya que investiga els processos que generen i mantenen la biodiversitat a la regió Mediterrània a diferents escales espacials i temporals, alhora que s’analitza l’efecte del canvi global sobre aquesta biodiversitat. Els estudis inclouen tots els nivells de variació, des dels gens als organismes, els paisatges i les comunitats.

Els ecosistemes mediterranis són especialment vulnerables als canvis ambientals induïts per l'home, i s'ha invertit molt d’esforç per predir l’impacte futur d’aquests canvis sobre les espècies i comunitats. Tanmateix, la comprensió dels mecanismes ecològics i evolutius darrera de les diferents respostes dels organismes és encara ara insuficient.

L'objectiu principal de la nostra recerca és millorar la nostra comprensió d’aquests processos ecològics i evolutius, i de manera particular en (i) el paper que tenen les correlacions i/o compromisos entre els diferents trets vitals en les diferents respostes dels organismes als canvis ambientals, (ii) l’impacte dels canvis induïts per l’home a les xarxes tròfiques del sòl i el seu efecte en les comunitats vegetals superficials, i (iii) el paper de les noves interaccions biòtiques i abiòtiques en l’assemblatge de comunitats i en la provisió de serveis ecosistèmics. A més, integrem la informació demogràfica, ecològica i evolutiva per a millorar els models predictius i les pràctiques de gestió. Per abordar aquests reptes estudiem diferents espècies de plantes  (gimnospermes i angiospermes) i animals (ocells, mamífers, rèptils i insectes) que poden servir de model, i combinem diversos enfocaments metodològics que inclouen anàlisis comparatives, modelització i experiments en ambient comú, així com diverses eines genètiques i genòmiques.

Actualment, el grup està format per 27 membres, incloent investigadors del CREAF (5) i del CSIC (1), professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (2), investigadors postdoctorals (6), estudiants de doctorat (9) i tècnics especialitzats (4).

Investigador principal