NP PROJECT
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 2014 a nov. 2017

A diferència del fòsfor (P), les disponibilitats de carboni (C) y de nitrogen (N) en els ecosistemes d'àmplies àrees del planeta estan augmenten ràpidament. Les activitats humanes estan fent augmentar les concentracions atmosfèriques de CO2, tanmateix les emissions de N d'origen humà també estan incrementant degut a l'increment de la combustió de materials fòssils, de la fertilització lligada a les activitats agrícoles y al augment dels conreus fixadors de N com l'arròs y les lleguminoses. 

Introducció

Com a resultat, la deposició atmosfèrica de N reactiu ha augmentat a escala planetària des de 32 Milions de tones l'any 1980 fins a 112-116 Milions de tones a l'any en aquesta última dècada. Las projeccions futures preveuen que aquest augment pot arribar a doblar les emissions actuals en l'escenari del 2050. L'activitat humana també afecte el cicle del P a través d'emissions al medi ambient, però aquestes tendeixen a augmentar molt menys de presa que les de N y de C. Les cargues de P per fertilització a nivell mundial romanen més o menys constants des del 1989. Aquest efecte d'un increment constant dels desajustos en la estequiometria de la disponibilitat de C:N:P no te precedent conegut a la història del planeta y per tant les seves conseqüències en aquest moment son desconegudes i difícils de preveure.

Els desajustos en la disponibilitat de C:N:P necessàriament han d'acabar afectant el funcionament y l'estructura dels ecosistemes. Alguns estudis demostren que aquest canvis ja han començat a succeir, principalment a Europa i Nord-Amèrica. Tanmateix, aquest canvi pot ser asimètric, davant d'un increment generalitzat de la ràtio N:P, en àrees agrícoles fortament fertilitzades, sobretot amb dejeccions animals, les concentracions de P a aigües i sòls poden assolir nivells d'autèntic contaminant amb nivells extremadament baixos de N:P. Això succeeix perquè mentre el N és molt soluble i és lixiviat fàcilment, el P, molt menys soluble, es va acumulant al sòl. Ens proposem en el nostre projecte NP estudiar els efectes dels desequilibris de la ràtio N:P  sobre organismes, comunitats y ecosistemes terrestres, així com l'impacte sobre els intercanvis de CO2 i gasos biogènics entre planta-atmosfera a nivell d'ecosistema i finalment a nivell planetari.

En col•laboració amb altres grups de recerca de reconegut prestigi mundial volem, a partir dels nostres resultats, millorar els models climàtics i de balanços de C a escala planetària. També, i especialment volen investigar els efectes dels desequilibris N:P sobre l'emissió de gasos biogènics puix aquestes emissions depenen fortament de la disponibilitat de nutrients i al seu torn tenen un impacte notable sobre el medi ambient i el clima. Finalment, amb l'ús d'aparells voladors no tripulats i de satèl•lits equipats amb espectre-radiòmetres pretenem per la anàlisis de les emissions espectrals desenvolupar eines de seguiment dels efectes dels canvis en el N:P sobre els ecosistemes terrestres y que en general millorin la capacitat i precisió en la monitorització de les emissions de CO2 i gasos biogènics.

 

Conclusions

  • Impactes de la creixent desproporció ambiental entre N i P sobre organismes, comunitats i ecosistemes terrestres