La missió del CREAF és generar coneixement per comprendre la natura, identificar amenaces potencials i desenvolupar solucions per abordar els reptes ambientals i climàtics a nivell local, nacional i global.

El CREAF està profundament compromès amb la promoció d'una cultura d'impacte en la recerca i amb el foment de la mobilització, l'adopció i l'ús dels resultats de les seves investigacions al món no acadèmic per aconseguir un impacte positiu.

Descarrega’t el dossier d’impacte al CREAF

Què és l’impacte per al CREAF?

L'impacte inclou:

  • Qualsevol tipus de canvi (grans o petits, locals o globals, intencionats o no, instrumentals o conceptuals)
  • que podem mostrar (veure, evidenciar, mesurar, captar)
  • més enllà del món acadèmic (que afectin positivament la societat, l'economia i el medi ambient)
  • i que es produeixen gràcies a la contribució de la recerca.

L'impacte és, en última instància, una qüestió de relacions i de connectar la recerca acadèmica amb els beneficis al món real.

El CREAF valora i reconeix la importància de tota la diversitat d'activitats i col·laboracions necessàries al llarg del procés de generació d'impacte (camí d'impacte o impact pathway) sense les quals no es podrien assolir els beneficis previstos.

Pedres de colors

 

Estratègia d'impacte del CREAF

El CREAF està aplicant la primera estratègia d'impacte institucional per desenvolupar les competències i la conscienciació del personal, establir connexions significatives i productives amb els actors socials i planificar, supervisar i mostrar de manera coherent els beneficis per a la societat de la investigació del CREAF.

CREAF com a institució

Fomentar la mobilització i l'impacte de la recerca al món no acadèmic com a compromís i missió institucional.

Capacitats

Desenvolupar i fomentar els coneixements i les competències del personal en matèria d'impacte.

Projectes i investigació

Integrar l’impacte des de les fases inicials de la recerca i analitzar la informació sobre l’impacte aconseguit per investigacions anteriors.

Actors socials i Societat en general

Establir una interacció directa i significativa amb l’administració pública, els actors socials clau i la ciutadania.

Seguiment i visibilitat

Valorar, avaluar i donar visibilitat als beneficis que la investigació del CREAF aporta a la societat més enllà de l’àmbit acadèmic.

Marc d'impacte del CREAF

El CREAF ha desenvolupat un marc d'impacte que ofereix una visió completa i exhaustiva de com i on contribueix el CREAF a marcar la diferència al món.

S'ha desenvolupat tenint en compte tota la recerca que es realitza actualment al CREAF i mitjançant un intens procés de co-diseny en què han participat personal científic i tècnic, de gestió de la recerca i la Direcció del CREAF.

El marc facilita la promoció, la gestió i l'avaluació de l'impacte de la investigació del CREAF.

Descarrega't el marc d'impacte del CREAF

Model impact

Preguntes freqüents sobre el marc d’impacte:

Què és un model lògic?

Un model lògic és una il·lustració gràfica de la relació entre els recursos del projecte, les activitats planificades i els efectes previstos.

Què és un camí d’impacte?

Els passos lògics cap a la consecució dels impactes previstos d’un projecte al llarg del temps i, en particular, més enllà de la durada del projecte.

Com aplicar un model lògic al camí d’impacte de la investigació?

De la investigació planificada (recursos/activitats) se n'obtenen productes de recerca que són els resultats (outputs). La conscienciació i l'ús d'aquests productes a curt i mitjà termini seria el que anomenem adopcions o aplicacions (outcomes), i les conseqüències i els canvis, normalment a llarg termini, d'aquest ús son els impactes.

Per què desenvolupar un marc d’impacte?

L’aplicació d’un marc d’impacte contribueix a la promoció de la cultura d’impacte dins del CREAF ja que ajuda a construir una comprensió compartida de l’impacte, establint un llenguatge, un enfocament i unes eines comunes. El marc facilita reconèixer com es produeixen els impactes de la investigació del CREAF i on cercar-los.

Com incorpora el marc d’impacte del CREAF el model lògic?

El marc d’impacte del CREAF es basa en un enfocament de model lògic representat com un procés lineal per simplificar-lo. No obstant això, els camins cap a l'impacte són en realitat múltiples, no lineals i complexos. De fet, els impactes es poden produir a curt o llarg termini, i sovint s'originen a partir del coneixement acumulat i col·laboratiu, és a dir, poques vegades a partir de resultats de recerca específics d'investigadors individuals.

Com es té en compte la implicació i la participació (engagement) en el marc d'impacte del CREAF?

Un element clau que sustenta l'enfocament del CREAF és garantir la implicació i la participació de qualitat amb el món no acadèmic en totes les etapes del camí d'impacte. Això millorarà l'adequació i la pertinència dels resultats de la recerca per ser utilitzats per altres i, per tant, contribuirà a maximitzar l'impacte.

Quins són els àmbits en què es produeix l’impacte del CREAF?

El marc inclou una categorització multidimensional de l'impacte de la investigació del CREAF que mostra que l'impacte del CREAF es produeix principalment a la política, la pràctica de gestió i la ciutadania en general.

Quins tipus d’ impactes aconsegueix la recerca del CREAF?
  • Impactes en la creació de capacitats (per exemple, millora de la capacitat de gestió d’aspectes concrets del medi natural per part dels responsables de la presa de decisions i altres actors socials).
  • Impactes instrumentals (p. ex., millora d’una política mediambiental o un pla de gestió concret).
  • Impactes conceptuals (per exemple, contribuir a donar forma al debat i a l'opinió pública sobre la natura i la crisi ambiental).
Quins són els impactes a llarg termini als quals contribueix la recerca del CREAF?

Els impactes solen estar relacionats entre si, creant un efecte de canvi en cascada. Tal com s’observa al marc del CREAF, a llarg termini s’aconsegueix contribuir a millorar la salut i l’estat dels ecosistemes i al benestar de la societat.

Es tenen en compte els possibles impactes negatius?

El CREAF s'esforça per generar un impacte positiu, però també vol comprendre els possibles impactes no desitjats de la recerca que duem a terme.

Quins altres passos està fent el CREAF per recollir l'impacte?

El CREAF també està estructurant activitats específiques de seguiment i avaluació de l’impacte, a través de diverses eines de recopilació de dades i evidències amb fins de seguiment, avaluació i difusió de l’impacte generat.

Contacta amb Anabel Sánchez Plaza per a més informació!


Anabel SanchezAnabel Sánchez Plaza
Societal Impact officer
a.sanchez@creaf.uab.cat