INFORMA
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jul. 2022 a jun 2026

El canvi climàtic suposa un repte global tant per a la salut dels boscos, com pels béns i serveis ecosistèmics que aquests ofereixen a la societat. Una gestió forestal adaptativa al canvi climàtic pot tornar l'estructura dels boscos més resistent a les condicions més àrides dels pròxims anys, incrementant la salut dels boscos i preservant els béns i serveis que aquests ofereixen a la societat. En aquest projecte s'estudiaran, en estreta col·laboració amb els gestors forestals, diferents itineraris de gestió forestal arreu d'Europa per a adaptar l'estructura dels boscos europeus al canvi climàtic. Aquest estudi es farà majoritàriament emprant models de simulació basats en processos.

Introducció

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar i testejar per a tot Europa estratègies de gestió forestal adaptativa al canvi climàtic, en funció de diferents objectius de gestió.

El canvi climàtic suposa un repte global tant per a la salut dels boscos, com pels béns i serveis ecosistèmics que aquests ofereixen a la societat. Una gestió forestal adaptativa al canvi climàtic pot tornar l'estructura dels boscos més resistent a les condicions més àrides dels pròxims anys, incrementant la salut dels boscos i preservant els béns i serveis que aquests ofereixen a la societat. En aquest projecte s'estudiaran, en estreta col·laboració amb els gestors forestals, diferents itineraris de gestió forestal arreu d'Europa per a adaptar l'estructura dels boscos europeus al canvi climàtic.

A tal fi, s'empraran diferents models de simulació forestal basats en processos (entre ells el model GOTILWA+, desenvolupat al CREAF) per a simular el creixement forestal en diferents combinacions climàtiques i escenaris de gestió predissenyats. Aquesta simulació es durà a terme en un conjunt de parcel·les forestals ben caracteritzades en diferents països Europeus, a fi d'utilitzar-les com a casos d'estudis per a la transferència als gestors forestals locals. Els diferents itineraris de gestió s'avaluaran en funció de diferents índexs, calculats a partir de l'estructura forestal, la vitalitat dels boscos resultants, i els fluxos de C i aigua resultants.