GLOVOCS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2006 a nov. 2012

Els composts orgànics volàtils biogènics (COVBs) produïts per les plantes estan involucrats en el creixement, la reproducció i la defensa de les plantes. Son emesos per la vegetació a l’atmosfera i tenen efectes significatius en altres organismes i en la química i física atmosfèriques. 

Introducció

El nostre objectiu es estudiar la modificació de les taxes d’emissió de COVBs en resposta al canvi climàtic i als canvis globals: l’escalfament, la sequera, els canvis en els usos del sòl, les elevades concentracions de CO2 atmosfèric, l’eutrofització, l’ozó i l’augment de la radiació UV.

Ens centrarem en els factors que determinen la gran variabilitat en les taxes d’emissió i en les seves respostes a aquests canvis globals: la intensitat del canvi, el moment, el tipus de COVB, les espècies de plantes, els genotips..., però també modelitzarem i estimarem els canvis locals i globals.

Aquests canvis en les emissions poden tenir conseqüències imprevisibles per a l’estructura i el funcionament de la biosfera, i poden pertorbar les interaccions de la biosfera amb la química atmosfèrica i el clima, amb una direcció i una intensitat que mereixen una recerca en profunditat per a un millor coneixement del funcionament del sistema terrestre en el marc del canvi global present.

Ens centrarem en les alteracions fisiològiques i ecològiques en les relacions entre plantes i microbis, altres plantes i animals i en les alteracions dels efectes químics i climàtics en l’atmosfera. GLOVOCS serà doncs, un projecte ambiciós i interdisciplinari que abordarà des dels processos de biosíntesi de COVBs a les plantes fins els seus rols funcionals, i les conseqüències per a la producció vegetal, la protecció, i les interaccions amb els processos atmosfèrics i climàtics. Aquesta recerca s’emmarcarà dins les activitats investigadores del nostre grup sobre els efectes ecològics dels canvis ambientals globals en el marc de les interaccions atmosfera-biosfera i l’ecologia global.

Amb aquestes activitats pretenem adquirir coneixement sobre els mecanismes que regeixen els ecosistemes terrestres (la seva manera de processar aigua, energia, nutrients i organismes) mitjançant diferents aproximacions: des de l’observació i el seguiment dels processos fins l’elaboració de models, passant per l’experimentació destinada a la comprovació d’hipòtesis, des dels gens al globus i des del passat fins el present i el futur. GLOVOCS també treballarà la interfase entre la ciència acadèmica i aplicada, facilitant la difusió i explotació de descobriments científics i la innovació, i la creació de xarxes entre els col•laboradors espanyols, europeus i internacionals.

  • edgar du santos