WQeMS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2021 a jun 2023

El control de l’abast dels efluents als llacs proporciona un avís sobre el risc de contaminació de l’aigua i contribueix a les estratègies de mitigació d’impactes, tant per a la producció d’aigua potable com per a la sostenibilitat ambiental.

Introducció

El projecte WQeMS centra les seves activitats en el control dels llacs amb l'objectiu de proporcionar un servei operatiu de vigilància d'emergències de la qualitat de l'aigua, que millori la nostra capacitat per subministrar aigua potable a tots els estats membres de la UE. El projecte explota les dades de satèl·lit Sentinel per a un control de la qualitat a un nivell de resolució espacial més fi, seguint processos validats amb dades in situ.

WQeMS proporciona informació extensa sobre la qualitat de l’aigua mitjançant la creació d’un marc de supervisió multitemporal i d’alta resolució espacial. L'objectiu és l'optimització de l'ús dels recursos mitjançant l'accés a informació adquirida freqüentment, amb un àmplia extensió i precisió local de la qualitat de l’aigua, mitjançant la qual els ciutadans obtindran una visió més profunda i confiança pels elements clau seleccionats de qualitat de l'aigua que bevem.

El projecte abordarà fenòmens d’evolució lenta, com l’alliberament geogènic o antropogènic d’elements potencialment contaminants que poden contaminar els embassaments d’aigua dolça, però també la detecció de canvis estacionals i anuals de la vegetació aquàtica submergida en aigües poc profundes, que és d’alt valor com a indicador de qualitat.

El grup de recerca Grumets participarà principalment en la documentació de la qualitat/incertesa de les dades i en la integració del feedback geoespacial dels usuaris. També s’analitzarà en profunditat la visualització de la incertesa de les dades.