Els ecosistemes mediterranis presenten unes característiques que els fan particularment interessants. Són un focus de biodiversitat resultat de la seva història biogeogràfica. Es troben en regions amb un clima peculiar, en el que coincideix una època seca amb el màxim estacional de temperatures. A més, pateixen un règim de pertorbacions associat al clima i als incendis que s’ha vist profundament alterat per la intervenció humana. Concretament, a la conca Mediterrània, l’acció humana ha modelat profundament els ecosistemes al llarg de la seva història recent. Els seus ecosistemes són per tant un referent dels efectes del canvi global pel que fa a les transformacions dels usos del sòl, dels cicles biogeoquímics i de la distribució de la biota.  Climàticament es situen en la transició entre les regions àrides subtropicals i les temperades humides, i els escenaris de canvi climàtic indiquen una clara tendència a més aridesa. El CREAF ha estudiat aquests ecosistemes des del seu inici pel seu valor ecològic i per la seva proximitat a aquest entorn. Per això, molts sistemes d’estudi de les seves línies de recerca corresponen a aquest àmbit geogràfic. El repte fonamental al que s’enfronta aquesta investigació és el de mesurar l’impacte del canvi global sobre els ecosistemes mediterranis valorant les múltiples interaccions que es donen entre el clima, els éssers vius, els incendis o l’activitat humana i tenint en compte la seva història evolutiva.

  • Canvi d’usos del sòl: Anàlitzem i modelitzem els canvis d’usos i cobertes del sòl en paisatges mediterranis i valorem els seus efectes en la biodiversitat i en els serveis ecosistèmics.
  • Canvi Climàtic: Estudiem els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat, la fenología de la biota i el funcionament i dels ecosistemes mediterranis, mitjançant experiments de manipulació climática i modelització.
  • Incendis: Estudiem el règim d’incendis en ecosistemes mediterranis, valorem l’impacte del foc sobre la vegetació i la fauna i  testem procediments de gestió forestal per reduïr aquest impacte.
  • Eines de gestió: Desenvolupem eines per a la gestió sostenible del bosc mediterrani. 
  • Sòls: Estudiem del funcionament dels sòls en els ecosistemes mediterranis i la seva interacció amb altres compartiments (atmosfera, xarxa fluvial, vegetació)
  • Trets funcionals: Analitzem els trets funcionals de les plantes i dels animals en sistemes mediterranis en funció del règim climàtic i de les pertorbacions a les que estan sotmesos. 
  • Interaccions: Analitzem les xarxes d’interaccions biòtiques en comunitats mediterrànies.
  • Invasions biològiques: Recopilem i analitzem les invasions biològiques en sistemes mediterranis.
  • Ecologia evolutiva: Estudiem l’ecologia evolutiva de la biota mediterrània.

Responsables de la línia