REGENERA.CAT
Altres
Durada del projecte: 
gen. 2024 a gen. 2026

Introducció

A Catalunya, com a la majoria de països d'Europa, l'Agricultura Regenerativa es coneix molt poc i està molt poc estesa a nivell del sector productiu. No obstant això, hi ha alguns exemples de finques on s'aplica des de fa força anys amb grans resultats en quan a producció i conservació de l’entorn. En aquest projecte s’han seleccionat 4 Experiències Model d’Agricultura Regenerativa de les més rellevants de tot Catalunya i es planteja aprofitar l’experiència i coneixement que aquestes han generat durant el temps que porten funcionant per aconseguir dos grans objectius globals: I. Valorar a diferents escales (de finca, de regió, Catalunya) els impactes de les pràctiques regeneratives per a donar resposta als principals reptes ambientals; II. Contribuir a promoure la seva transferència, disseminació i eventual aplicació real en el sistema productiu del país.

La Metodologia que es durà a terme per poder assolir aquests objectius operatius es concreta en una sèrie d’accions: (i) Promoció d’una xarxa d’Experiències Model regeneratives (i les seves corresponents finques control convencionals); (ii) Definició i quantificació dels processos bàsics de cada finca; (iii) Avaluació dels impactes del model regeneratiu a nivell de finca, incloent la fertilitat dels sòls, la petjada de carboni i d’aigua, la biodiversitat de pol·linitzadors, la producció d’aliments i aspectes econòmics i socials; (iv) Extrapolació a nivell de Catalunya dels impactes del model regeneratiu; (v) Transferència i difusió dels resultats obtinguts; i (vi) Definició i discussió de mesures per a afavorir la transició cap a aquest nou model.

  • Planeses
  • Verdcamp
  • la plana
  • Pomona