LIFE + DEMORGEST
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2014 a des. 2015

El projecte LIFE + DEMORGEST té com a objectiu principal reduir la vulnerabilitat dels boscos catalans als grans incendis forestals (GIF) a partir l'adopció per part dels silvicultors dels nous models silvícoles multifuncionals ORGEST, que integren la producció dels diferents béns i serveis amb la prevenció als GIF.

Introducció

La col·laboració del CREAF al projecte es concreta en posar a punt una metodologia estàndard de caracterització de l'estructura horitzontal i vertical de la vegetació arbòria mitjançant tecnologia LiDAR (LIght Detection And Ranging) a escala de massís i a escala e rodal. Per mitjà d'aquesta tecnologia s'obtindran mapes d'alta resolució de l'estructura per estrats de la vegetació que permetrà determinar amb molta precisió quines zones presenten major perill de propagació d'incendis de capçada i per tant determinar quines són les zones on cal una actuació prioritària de reducció de la càrrega de combustible.

Les principals accions a dur a terme són:

  1. Fotointerpretacio i tractament de la informació LiDAR de baixa resolució (LiDARCAT) per a la caracterització de l’estructura vertical i horitzontal de la vegetació a escala de massís i de rodal.
  2. Inventari forestal amb parcel·les de mostreig per l’obtenció d’informació veritat terreny a escala de massís i de rodal i obtenció d’equacions basades en mètriques LiDARCAT estàndard.
  3. Establiment d’una metodologia estàndard d’ús d’informació LIDAR que pugui ser usada com a referent per: i) adequar-la als requeriments de gestió silvícola a escala de finca; ii) adequar-la a la detecció de zones prioritàries d’actuació per a la prevenció d’incendis forestals a escala de massís.
  4. Obtenció de mètriques a escala de rodal que permetin descriure l'estructura vertical i horitzontal de la vegetació, i especialment del combustible d'escala, a partir d'informació LiDAR d’alta resolució.
  • Inventari i diagnosi amb tecnologia LiDAR de les zones estratègiques per la prevenció de grans incendis forestals