SOTABOSC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 2006 a febr. 2013

Quin és l'efecte de les aclarides i estassades sobre el sotabosc de boscos adults mediterranis (pinedes, rouredes i suredes)?

Introducció

Projecte finançat per la Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte estudia els tractaments silvícoles del sotabosc en diferents tipus de bosc adult mediterrani per valorar-ne els efectes ecològics sobre el sotabosc i l'estrat arbori. La finalitat d'aquest estudi és conèixer si té sentit dur a terme aquests tipus de tractament des del punt de vista ecològic valorant aspectes com el creixement de les diferents espècies del sotabosc, l'erosió, la humitat del sòl, els canvis microclimàtics que es produeixen dins del bosc (temperatura, humitat relativa, velocitat del vent, etc.), evolució temporal de les restes de trituració, canvis en la combustibilitat i la inflamabilitat (humitat del combustible viu), canvis en la composició específica. Un altre aspecte rellevant és com influeix l'eliminació del sotabosc sobre el creixement dels arbres.

La valoració es fa mitjançant una caracterització del sotabosc abans del tractament, i un seguiment en diferents èpoques de l'any de totes aquestes variables. L'estudi també fa un recull bibliogràfic d'experiències relacionades amb tractaments de sotabosc en clima mediterrani i especialment a Catalunya. Es fa una caracterització del sotabosc dels boscos de l'àmbit mediterrani a Catalunya d'acord amb la informació del Tercer Inventari Forestal Nacional (IFN3) i l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC). Durant aquest primer any s'ha dut a terme el seguiment del sotabosc en parcel·les de pi blanc (Pinus halepensis) de l'Anoia i el Bages situades en zones cremades a l'any 1986, 1994 i 1998 i en parcel·les de Surera (Bosc adult de Quercus suber) situades al Montnegre-Corredor.

Conclusions

  • Roureda