GOTILWA-TORDERA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
set. 2006 a gen. 2007

Assistència tècnica per a l'aplicació del model GOTILWA+ a la conca pilot de la capçalera de la Tordera. Anàlisi de l'evolució de cabals base de rius i rieres a partir de les reserves d'aigua al sòl estimades per a les hipòtesis de canvi climàtic previst.

Introducció

L'objectiu d'aquest projecte és l'estimació de l'evolució de les reserves d'aigua al sòl en un determinat territori per a diferents escenaris de Canvi Climàtic. Atesa la interrelació i la importància fonamental de les masses forestals en el balanç hídric a escala territorial, s'aplica el modelGOTILWA+, ideat específicament per a l'anàlisi d'aquest tipus de relacions i balanços, per mirar d'establir relacions entre el concepte de reserva d'aigua al sòl, resultant dels seus càlculs, i el de cabal base de rius i rieres per a valorar la probable evolució futura de les aportacions fluvials davant de condicions de canvi climàtic.

Els escenaris climàtics de partença s'adopten entre els ja previstos pels organismes internacionals, l'àmbit d'anàlisi proposat és el de la conca alta del riu Tordera. A posteriori, aquesta anàlisi es complementarà amb l'acarament entre les dades de reserves d'aigua del sòl i el règim hidrològic dels rius i rieres del territori estudiat, de forma que a partir d'aquesta relació es pugui obtenir una perspectiva de l'evolució dels cabals base als cursos drenants sota les condicions de Canvi Climàtic previst.

Conclusions

  • Imatge portada informe ACA