El CREAF ha de ser transparent. Ha de ser proactiu i constantment ha de publicar informació actualitzada sobre els seus àmbits d'actuació i les seves obligacions. Ha de fer fàcil la consulta de la informació mitjançant eines de comunicació que ofereixin un accés ampli i ràpid a les dades i que facilitin la implicació de la gent en assumptes públics.

El CREAF s'ha de regir pel principi de bon govern. Ha d'actuar d'acord amb les normes i obligacions relacionades amb la qualitat del servei. Ha de seguir els principis ètics i les bones pràctiques dels càrrecs superiors de l'administració per tal que funcioni amb la màxima transparència, qualitat i equitat i amb responsabilitat garantida.

El CREAF ha de ser accessible. Tota la informació ha de ser comprensible, fàcil d'accedir i de forma gratuïta i ha d'estar disponible per a persones amb discapacitat a través de mitjans i/o formats adequats que siguin accessibles i comprensibles.

Estructura de l'organització 

 

El CREAF és un centre de recerca públic conformat com a consorci entre diferents entitats públiques. Els principals òrgans de govern del CREAF són el Patronat i el Consell d'Administració. Aquests estan conformats tant per membres del CREAF, com per membres de les institucions que figuren al consorci. Vegeu aquí més informació sobre els nostres òrgans de govern, el comitè científic i el nostre organigrama.

El CREAF està dedicat a l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global, persegueix l'excel·lència en la producció i difusió del coneixement, a més de la innovació, el desenvolupament i la transferència de metodologies. Més sobre la nostra visió, missió i objectius (enllaç a la part de “sobre el CREAF”).

 

Acords de creació

 

El Consorci del CREAF (Centre de Recerca Ecològic i Aplicacions Forestals) és un centre públic de recerca creat mitjançant Decret 300/1987 entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat d’impulsar la recerca bàsica i aplicada en ecologia terrestre.

Posteriorment, s’hi va incorporar la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Per tal d’adaptar els Estatuts del Consorci a les noves incorporacions i a diverses modificacions, en Acord de Govern GOV/155/2010, de 7 de setembre, van ser aprovats els nous estatuts.

 

Alts càrrecs, empleades i empleats públics

 

Tenen la consideració d’alts càrrecs, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els que estableix la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat. Pel que fa a les entitats del sector públic, l’article 2 de la Llei 13/2005 es refereix als presidents o presidentes, director o directora generals, directors o directores executives, gerents, etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director o directora general de l’Administració de la Generalitat.

Al CREAF no hi ha cap persona contractada que tingui la consideració d’alt càrrec segons la  Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Al CREAF, actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

Codi de conducta

 

Aquest document dona compliment a l’Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública.

Representants dels treballadors i treballadores, acords i pactes laborals

 

El comitè CIC està compost per treballadors i treballadores escollides de forma lliure pel mateix personal del CREAF. Són els i les representants del personal del CREAF i formen un comitè que es canvia cada quatre anys. Joan Llusià és el president de l’actual comitè.

Línies d'acció

 

Plans estratègics

Els plans d’actuació són l'eix vertebrador de l'estratègia de gestió del CREAF, ja que marquen les grans línies de treball. D’ells en deriven programes i accions concretes destinades a millorar la gestió dels recursos econòmics, humans i la mateixa recerca científica del CREAF. Tot seguit us oferim una relació dels plans d'actuació vigents al centre:

 

Memòries Anuals

Totes les activitats del CREAF (balanç econòmic, relacions institucionals, projectes de recerca, publicacions científiques i de divulgació, relació de personal, etc.), queden recollides en les memòries d'actuació anuals. Memòries d'actuació disponibles:

Memòries Anuals

Memòria d’actuació

 

 

Economia i Finances

Comptes anuals

El CREAF, com a institució de recerca pública socialment responsable i sostenible, té la voluntat de comunicar, de manera clara, precisa i completa, i en un grau raonable i suficient, la informació relativa a les seves polítiques, decisions i activitats que incideixen en la societat i el medi ambient.

Contractació Pública

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

CAMPUS UAB EDIFICI C 08193 BELLATERRA

Horari d'atenció al públic: Gener a Juny de Dll a Dv de 9 a 17 h. Juliol i Agost de Dll a DV de 8 a 14.30h Setembre a Desembre de Dll a DV de 9 a 17h.

Telèfon: 935868007

Fax: 935814151

Correu electrònic: administracio@creaf.uab.cat

Adreça web: http://www.creaf.cat

El perfil de contractant del CREAF es pot consultar a la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 

PERFIL DEL CONTRACTANT

 

Accés a la informació pública

Podeu utilitzar aquest formulari per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu fer el seguiment de la vostra sol·licitud a través de Tràmits Gencat (des de l'apartat “Estat de les meves gestions”) amb el codi d'identificador (ID) que rebreu quan envieu el formulari, o trucant al 012.

Accés al formulari

 

 

Denúncies i mesures antifrau

Accedeix al canal de denúncies del CREAF

Canal Denúncies

 

Denúncies antifrau

Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves?Ara podeu tramitar la denúncia de forma anònima a l'Oficina Antifrau de Catalunya, que garanteix la confidencialitat de l’alertador, que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

Accés al formulari

 

Pla de mesures antifrau

L'1 de febrer del 2022, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla de mesures antifrau en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya, un document que guia les actuacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en l'execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

El Pla és aplicable a les actuacions que dugui a terme l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i també a les dels consorcis i les fundacions adscrites a la Generalitat.


Més informació