La ciència ciutadana inclou projectes dissenyats pels científics en els que els ciutadans participen en la recollida de dades (projectes contributius), projectes estructurats pels científics en els que els ciutadans tenen oportunitats i eines per participar en el disseny del projecte, la recollida de dades i la seva anàlisi (projectes col·laboratius); i projectes en els que els ciutadans participen en totes les etapes del procés científic (projectes co-creatius). Aquests projectes permeten a la societat avançar en una millor comprensió de l’entorn, dels serveis ecosistèmics o dels riscos ambientals, i sovint comporten una major implicació en la conservació de l’entorn i la millora de la salut ambiental per part dels ciutadans. Beneficien, per tant, al col·lectiu científic però també a la ciutadania.

Els missatges dels ciutadans es transfereixen de «baix cap a dalt» de diferents maneres: cap a sistemes centralitzats, utilitzant tecnologies de comunicació com les aplicacions mòbils, o posant en contacte la ciutadania amb els gestors ambientals i els investigadors. Això té implicacions que van més enllà de les purament tecnològiques: constitueixen un increment de facto del poder de la societat, que pot comportar canvis en els models de governança, especialment en l’àmbit de les polítiques ambientals. Malgrat la seva joventut, al CREAF ja hem demostrat que la ciència ciutadana pot posar a punt sistemes d'alerta primerenca, sistemes de gestió ambiental, o fins i tot produir de forma col·laborativa estratègies d’adaptació al canvi climàtic.

  • Millora de la participació ciutadana: Desenvolupem noves metodologies en projectes i productes que incrementen la participació de la ciutadania, fent-ne un hàbit i mantenint-ne l’interès, tant a curt com a llarg termini.
  • Més enllà de les observacions d’espècies: Creem productes que van més enllà de l’observació de les espècies, per exemple dades provinents de sensors, d’experiments, o d’altres disciplines científiques com la geologia o la geografia.
  • Qualitat de dades: Creem sistemes basats en algoritmes d’intel·ligència artificial per assegurar la qualitat de les dades preses en aquesta tipologia de projectes.
  • Interoperabilitat: Desenvolupem sistemes i llenguatges que permeten la interoperabilitat entre les diferents plataformes o projectes de ciència ciutadana.
  • Activitats de participació: Desenvolupem activitats participatives en contacte directe amb la societat, per afavorir la presa de decisions i per millorar la comunicació entre l’entorn científic i la societat.
  • Plans de comunicació: Elaborem plans de comunicació específics per projectes de ciència ciutadana per crear i mantenir comunitats d’usuaris actius i participatius. 
  • Models de governança: Desenvolupem nous models de governança associats a models de participació ciutadana.
  • Models predictius: Creem models predictius que poden usar dades basades en la ciència ciutadana, o combinació de dades científiques i ciutadanes com, per exemple, models de risc epidemiològic.
  • Sector educatiu: Adaptem i desenvolupem projectes de ciència ciutadana al sector educatiu.

Responsables de la línia