READAPT
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2021 a ag. 2024

L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la nostra comprensió dels processos adaptatius en espècies d'arbres no-model.  

Introducció

Les adaptacions genètiques i /o la plasticitat fenotípica poden permetre a algunes poblacions persistir en diferents condicions ambientals. Malgrat la importància que pot tenir la variabilitat intraespecífica per a la supervivència de les espècies i /o la seva capacitat d’evolució, així com per a informar els models predictius i les accions de gestió i conservació, aquesta informació és sitemàticament ignorada per a la majoria de les espècies a l’hora d’examinar les conseqüències associades al canvi climàtic i global. Aquest coneixement és especialment rellevant en el cas dels arbres, on el manteniment de la diversitat genètica i fenotípica adaptativa dins de les poblacions és cabdal, ja que és probable que l’ambient canviï al llarg de la seva vida. Tot i que l'estudi de la variabilitat intraespecífica és una àrea activa de recerca en espècies arbòries d’importància econòmica, sovint s’ha descuidat en el cas d’arbres no-model. 
 

Accions del projecte

En aquest projecte combinarem aproximacions morfoanatòmiques, fisiològiques i genòmiques per a proporcionar una visió sòlida i integrada sobre com funciona l’adaptació al teix (Taxus baccata L.), una gimnosperma no-model, de llarga vida, dioica i d'ampla distribució, que formar petites poblacions aïllades. En particular, ens centrarem en
  1. l'escala en què es produeixen els processos adaptatius,
  2. els efectes de la barreja entre llinatges demogràfics divergents sobre el potencial adaptatiu,
  3. la variació i covariació entre els trets morfològics, anatòmics i fisiològics i els seus efecte sobre el rendiment de les plantes i
  4. l’existència de patrons comuns de variació de trets genotípics i fenotípics en resposta a pressions ambientals similars. 

Proyecto PID2020-112738GB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033