MANUALS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
març 2005 a maig 2011

El projecte afronta l'elaboració d'uns manuals de gestió per als principals hàbitats dels espais naturals de Catalunya. 

Introducció

Pretenen ser documents tècnics i molt pràctics que han de permetre obtenir una visió de conjunt de cada hàbitat a propietaris i a tècnics, a l'hora que els han d'ajudar a definir les pràctiques de gestió més recomanables. Per tant, aquests manuals han de servir per: (1) valorar quin és l'estat actual de l'hàbitat, (2) decidir quins objectius finals es volen per cada àmbit, i (3) recomanar quines actuacions s'han de seguir per assolir aquests objectius, tenint en compte el punt de partida i les implicacions de cada actuació. Cada manual consta de quatre parts:

  1. Descripció. Es descriuen les característiques de l'espècie o les espècies principals de l'hàbitat, la seva área de distribució a Catalunya i la flora i fauna que poden anar associades.
  2. Funcionament. Es descriuen les principals característiques de la regeneració, la dinámica i l'estructura forestals, les relacions trófiques i la resposta a les pertorbacions de cada hábitat.
  3. Indicadors. S'analitzen i comenten una sèrie d'indicadors sobre espècies, hàbitats protegits i diferents tipus d'aprofitaments que es poden fer a l'hàbitat.
  4. Fitxes de bones pràctiques. Per cada hàbitat es recullen en fitxes els principales temes de gestió (productes del bosc, caça, plagues i malalties, gestió de la biodiversitat) que són rellevants i es donen indicacions per a la seva adequada aplicació.
  • Manuals gestió