LONGLOVE
Altres
Durada del projecte: 
set. 2014 a abr. 2015

 

La finalitat és proporcionar variables biofísiques de l'estat i evolució de la vegetació a escala global a partir de series temporals llargues d'observacions de teledetecció.

Introducció

El seguiment de la biosfera a llarg termini i escala global mitjançant tècniques de teledetecció a despertat un interès creixent en el context dels estudi de canvi global. Entre les variables accessibles per teledetecció, destaquen l'índex d'àrea foliar (LAI), la fracció de radiació fotosintèticament activa absorbida (FAPAR) i fracció de coberta vegetal (FCOVER).

Aquestes variables han estat reconegudes com a variables climàtiques essencials i intervenen en multitud de processos bàsics com la fotosíntesi, respiració i transpiració, així com en el balanç de matèria i energia, entre d'altres. La disponibilitat de series temporals llargues d'aquestes variables biofísiques esdevé essencial en l'estudi de tendències i anomalies en la resposta de la vegetació al canvi climàtic, i per comprendre les interaccions vegetació-clima.  

L'objectiu del projecte LONGLOVE és generar sèries temporals contínues de LAI, FAPAR i FCOVER de les últimes tres dècades a escala global. Els productes es generaran a partir de les dades del sensor AVHRR a una resolució espacial de 0.05º i una freqüència de 10 dies. Es dedicarà especial atenció a assegurar la consistència dels nous productes amb els productes operacionals GEOV2/VGT del programa europeu Copernicus Global Land Service per obtenir així series temporals més llargues i garantir la continuïtat de les variables biofísiques estimades.

CREAF, en col·laboració amb INRA, proporcionarà suport i assessorament científic al CNES per al desenvolupament i validació dels productes GEOV2/AVHRR. Els productes es distribuiran de manera lliure a través del portal del Pôle Thématique Surfaces Continentales (THEIA). S'espera que aquests productes contribuesquen a adquirir una millor comprensió de les interaccions entre la vegetació i el clima, i el paper de la biosfera en els estudis de ciències de la Terra i canvi global.

  • Monitorització de la vegetació a llarg termini i escala global