PROGRESS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
ag. 2019 a set. 2022

Per iniciar un procés de canvi polític a les regions dels socis millorant la implementació dels instruments polítics sota els programes de Fons Estructurals i altres estratègies regionals dedicades a la conservació de la biodiversitat i el manteniment de la capacitat de la naturalesa per a proporcionar els béns i serveis que tots necessitem.

Introducció

Els instruments polítics tractats pel projecte són els Programes Operatius FEDER a nivell regional o nacional i altres estratègies regionals que s'ocupin de la protecció i la valoració de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. L'aproximació proposada pel projecte està fermament basada en l'aprenentatge a nivell polític i el desenvolupament de capacitats de les organitzacions associades, així com dels actors rellevants dins dels subsistemes polítics corresponents, en tant com estimula un intercanvi d'experiència col·lectiu multidimensional i dinàmic. El projecte reuneix autoritats locals i les seves associacions, agències de desenvolupament local, universitats i centres de recerca amb una mescla balancejada entre regions més o menys desenvolupades i pensat per a assegurar el balanç geogràfic. 

Conclusions

Les diferents accions del projecte estan pensades per a:
- Fomentar la mesura dels costos i beneficis dels serveis ecosistèmics derivats de l'ús de la terra.
- Donar suport a la integració horitzontal dels reptes ecosistèmics en les polítiques sectorials i els plans a nivell regional i/o nacional.
- Explorar mecanismes financers i de comercialització innovadors per al pagament per serveis ecosistèmics.
- Millorar la governança del paisatge per a la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

Pàgina web oficial del projecte:

www.interregeurope.eu/progress/