BIORGEST
Projectes Life +
Durada del projecte: 
oct. 2018 a set. 2023

Introducció

L'objectiu principal del projecte és millorar la biodiversitat del bosc mediterrani mitjançant la integració de mesures específiques i pràctiques innovadores en els instruments de planificació i gestió forestal i mitjançant nous mecanismes de finançament i compensació. Es pretén compatibilitzar la millora de la biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, garantint la persistència de les masses i la seva adaptació al canvi climàtic.

Els objectius específics són:

  1. Millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis més representatius, compatibilitzant els seus valors ambientals i socioeconòmics i promovent la seva capacitat d'adaptació al canvi climàtic mitjançant mesures de gestió forestal innovadores.
  2. Desenvolupar noves eines per a la promoció de la biodiversitat forestal: (i) manuals i models de silvicultura propera a la naturalesa i de criteris per a preparar i establir àrees en evolució natural; (Ii) desenvolupament d'un Índex de Biodiversitat Potencial adaptat al bosc mediterrani; iv) promoure mecanismes innovadors de compensació per la pèrdua d'ingressos causada per l'aplicació de pràctiques de promoció de la biodiversitat
  3. Integrar aquestes mesures en les polítiques i normatives de gestió del bosc mediterrani en la planificació, instruments d'ordenació forestal i directrius de gestió forestal sostenible
  4. Transferir el coneixement als principals agents implicats en la gestió forestal (propietat, gestors, administració forestal, empreses) per promoure la seva aplicació
  5. Difondre els resultats als actors específics i sensibilitzar la societat sobre la importància de millorar la biodiversitat amb una gestió forestal sostenible i multifuncional que eviti l'abandonament rural i promogui boscos vitals resilient i diversos.