LET-BCN
Projectes regional
Durada del projecte: 
març 2018 a des. 2018

Els objectius són (i) Completar les bases de dades i la informació cartogràfica sobre les variables biofísiques més significatives a la metròpoli de Barcelona; (ii) Fer un seguiment d’indicadors clau del funcionament socioecològic del sistema metropolità; i (iii) Impulsar la recerca aplicada per a identificar els elements crítics per al planejament i la gestió del territori.

Introducció

El 2018, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i el Centre d’Ecologia Terrestre i Aplicacions Forestals (CREAF) han signat un conveni marc per al desenvolupament del Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona (LET-BCN). Aquesta iniciativa sorgeix en un moment en què les institucions metropolitanes estan introduint en el seu planejament territorial la noció fonamental que els espais oberts constitueixen una infraestructura verda proveïdora de diversos serveis ecosistèmics, dels quals en depèn la qualitat de vida de la població. Alhora, aquests serveis són suportats per un conjunt de funcions ecosistèmiques que són causa i conseqüència de la biodiversitat present a la regió.  També es desplega un nou enfocament de la interdependència entre l'espai construït i l’espai obert, que ha posat de manifest la necessitat de conèixer i avaluar les interaccions que es donen, o es podrien donar, entre aquests dos subsistemes. Tanmateix, aquest nou enfocament precisa de conceptes i eines i dades encara poc desenvolupats. 

Els objectius inicialment formulats en el marc del LET-BCN han estat els següents: 

  • Completar i actualitzar les bases de dades i la informació cartogràfica sobre les variables biofísiques més significatives a la metròpoli de Barcelona, d’acord amb les administracions implicades, per a que puguin ser utilitzades en la planificació sostenible del territori.
  • Fer un seguiment d’indicadors clau del funcionament del sistema metropolità.
  • Impulsar la recerca aplicada per a generar coneixement sobre el sistema socioecològic metropolità i identificar els elements crítics / estratègics pel planejament i la gestió del territori.