C3S
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
nov. 2016 a oct. 2018

Series temporals d’albedo, LAI i FAPAR a partir d’observacions globals de satèl·lit per estudis de canvi climàtic.

Introducció

Copernicus Climate Change Service (C3S) és el component del programa Europeu d’observació de la Terra Copernicus dedicat a l’estimació de variables climàtiques essencials del sistema Terra (atmosfera, superfície terrestre, oceans, criosfera i cicle del carboni) per proporcionar una millor descripció del clima passat, present i futur. Entre les variables relacionades amb els processos de superfície i accessibles des de teledetecció, l’albedo, l’índex d’àrea foliar (LAI), àrea de les fulles per unitat de superfície, i la fracció de radiació fotosintèticament activa absorbida (FAPAR) per la vegetació han estat reconegudes com variables climàtiques essencials pel seu paper clau en les interaccions superfície-atmosfera. L’albedo, LAI i FAPAR intervenen en multitud de processos bàsics com la fotosíntesi, respiració i transpiració, així com en el balanç de matèria i energia. 

El CREAF participa al consorci europeu responsable de la producció de variables climàtiques terrestres essencials: albedo, LAI i FAPAR, en el marc del programa C3S. El CREAF és responsable científic de l’estimació de LAI i FAPAR. L’objectiu és proporcionar registres llargs, continus, consistents, validats i fiables de LAI i FAPAR  a partir d’observacions de satèl·lit a escala global des de 1981 fins l’actualitat combinant dades dels sensors AVHRR, VEGETATION, PROBA-V i Sentinel-3. Aquestes sèries temporals de LAI i FAPAR contribuiran a proporcionar una descripció més realista del clima global i de les seves interaccions amb la vegetació, i donaran suport a les polítiques de la Unió Europea per l’adaptació i mitigació del canvi climàtic.