SHIVECA
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2006 a set. 2009

Introducció

Amb aquest projecte es pretén:

  1. Elaborar models estadístics de distribució potencial d’espècies forestals en diferents escenaris de canvi climàtic, a partir de les distribucions actuals o “entorns bioclimàtics”. Aquests models es poden representar com a atles d’idoneïtat climàtica en diferents escenaris de canvi climàtic
  2. Comprovar la hipòtesi de substitució d’espècies significatives de comunitats llenyoses (matollars i boscos) a partir de mostrejos de camp en àrees que han experimentat recentment defoliacions i mortalitats durant episodis de sequera
  3. Comprovar la hipòtesi de canvis no-lineals en la composició de la comunitat de plàntules a partir d’experiments de manipulació climàtica, d’alguns els quals es disposa de sèries temporals de dades
  • arbres