XILEMA
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2008 a set. 2009

El transport d'aigua al xilema de les palntes encara presenta diversos aspectes no resolts. En aquesta proposta, pretenem aplicar la teoria de xarxes complexes a la resolució d'alguns d'aquests aspectes amb l'objectiu de crear un nou marc teòric que expliqui de manera més satisfactòria el transport d'aigua en plantes.

Introducció

El projecte consisteix a aplicar la teoria de les xarxes complexes per entendre millor com es produeix el transport d’aigua en les plantes. Analitzant el xilema des d’aquesta perspectiva s’ha vist que hi ha aspectes, com ara la connectivitat, que rarament s’han considerat abans i que influeixen de forma determinant en l’eficiència del sistema i en la seva vulnerabilitat davant la sequera. Per tot això, la distribució tridimensional dels conductes que formen el xilema té Implicacions en el seu funcionament i és un dels aspectes analitzats en el projecte. Comprendre amb detall com es realitza el transport d’aigua en les plantes permetrà entendre millor les estratègies que utilitzen per fer front a la sequera i fer prediccions més acurades sobre com respondran al canvi climàtic.

Conclusions

Resultats preliminars mostren que la consideració de la topologia de la xarxa xilemàtica canvia en gran mesura les prediccions d'eficiència conductora i la vulnerabilitat a episodis d'estrés ambiental com ara l'eixut. Aquests aspectes mai abans havien estat considerats i ens proposem ara per una banda, mesurar experimentalment la connectivitat i altres propietats de la xarxa del xilemai, de l'altra, explorar des d'un punt de vista teòric les implicacions que l'estructura de la xarxa té en el seu funcionament. Una millor comprensió del mecanismes implicats en el transport d'aigua en les plantes és bàsica per millorar la nostra capacitat de predir la seva resposta a l'eixut i al canvi climàtic.

  • Xilema