FERTICHAR
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2016 a des. 2018

L’objectiu general del projecte és explorar els efectes del biochar, ja sigui per incorporació directe al sòl o com a additiu de fertilitzants, en els processos que regulen el cicle del nitrogen al sòl, per esbrinar si pot contribuir a mitigar la contaminació dels aqüífers per lixiviació de nitrats, reduir les emissions de gasos nitrogenats i/o augmentar l’eficàcia dels fertilitzants.

Introducció

L’ús de biomassa pirolitzada com a esmena del sòl (biocarbó, biochar) ha estat proposada com una tecnologia ambiental per mitigar efectes del canvi climàtic, el desenvolupament d’energies netes, la gestió de residus y la millora de la fertilitat del sòl. Resultats previs del nostre grup de recerca suggereixen un benefici ambiental del biochar degut al seu paper potencial en la regulació del cicle del nitrogen i d’altres nutrients en el sòl que es podria traduir en beneficis per les collites, disminució de costos per augment de l’eficiència dels fertilitzants i en la mitigació de la contaminació per nitrats dels aqüífers. Igualment, l’ús del biochar com a additiu en fertilitzants i adobs orgànics pot aportar millores en l’eficiència dels mateixos.

Els experiments es faran en condicions de camp i de laboratori. Es continuarà l’estudi de parcel·les agrícoles instal·lades el 2011 a les que s’hi va incorporar un biochar de pi i que han estat cultivades sense interrupció amb ordi. S’investigarà si el biochar modifica la partició del nitrogen en el sistema sòl-microorganismes-planta-fauna, amb un interès especial en els impactes del biochar sobre grups clau del cicle del nitrogen. En aquestes parcel·les s’avaluarà també si l’envelliment (ageing) del biochar en el sòl (5-7 anys) afecta la interacció amb el nitrogen. També s’estudiarà si el tipus de biochar com a ingredient de fertilitzants químics i d’adobs orgànics millora l’absorció de nitrogen per les plantes i minimitza el risc de lixiviació. 

 

  • Parcel·les experimentals en un sòl agrícola tractat amb biochar
  • El biocarbó (biochar) s'obte de restes de biomassa per un procès de pirolisi. S'incorpora al sòl en forma de grànuls o partícules fines com es veu a la imatge
  • Assaig de creixement vegetal a dosis creixents d'aplicació d'un biochar a un sòl agrícola