SOCARRAT
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2010 a des. 2012

El projecte persegueix comparar les qualitats de diferents tipus de biochar depenent tant del tipus de biomassa —espècies resinoses, caducifòlies i fangs de depuradora assecats tèrmicament— com del procés —piròlisi lenta, ràpida i gasificació—.

Introducció

En el marc del desenvolupament de tecnologies que evitin les emissions de carboni, la piròlisi de biomassa constitueix una alternativa força atractiva. A més de possibilitar l’obtenció d’energia i biocombustibles, aquest procés genera un material residual anomenat biochar que segresta carboni i que pot usar-se com a adob en sòls. El projecte persegueix comparar les qualitats de diferents tipus de biochar depenent tant del tipus de biomassa —espècies resinoses, caducifòlies i fangs de depuradora assecats tèrmicament— com del procés —piròlisi lenta, ràpida i gasificació—. Alhora, s’avaluaran, entre altres aspectes, els possibles efectes del biochar sobre els processos fisicoquímics i ecosistèmics del sòl i la seva interacció amb agroquímics, així com els possibles efectes dels lixiviats sobre els organismes aquàtics.

  • Proves de Biochar en cultius