MCSC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
des. 2009 a nov. 2013

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) és una cartografia temàtica d'alta resolució dels principals tipus de cobertes del sòl del país (boscos, conreus, zones urbanitzades, etc.). L'MCSC es realitza al CREAF, amb el finançament de la Generalitat de Catalunya. L'MCSC forma part de la Cartografia disponible a Internet de la Generalitat de Catalunya i és, per tant, de lliure utilització. L'MCSC es presenta en format digital. Les diferents superfícies es delimiten per fotointerpretació i digitalització sobre pantalla d'ordinador, mitjançant el SIG MiraMon.

 

Introducció

El Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: per què?

En els últims decennis, els canvis en les cobertes i els usos del sòl s'han accelerat. Aquests canvis produeixen impactes en el medi ambient i el paisatge.

Tota gestió o planificació territorial que pretengui evitar o solucionar aquests problemes necessita obligatòriament la cartografia, la foto fixa, però també l'evolució dels usos i les cobertes del sòl, i dels canvis en l'estructura del paisatge.

L' MCSC és una cartografia de les cobertes bàsiques del sòl que, actualment, compta amb quatre edicions. Gràcies a les diferents edicions de l'MCSC és possible saber, entre altres moltes coses, si la superfície forestal augmenta o disminueix, o si la pressió urbanitzadora afecta a territoris no aptes per a aquests usos.

Per què serveix el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya?

L'MCSC, degut al seu elevat detall, és de gran interès per al coneixement del territori, però també per a la valoració de l'ocupació del sòl en cada lloc, tant des del punt de vista ecològic com econòmic. Amb l'MCSC es pot obtenir la superfície forestal o de conreus a nivell comarcal, municipal, de parc natural, etc, i extreure'n els mapes corresponents, planificar el disseny de mostrejos de camp (com el de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya), connectors entre espais naturals, estudis per als planejaments urbanístic i territorial, infrastructures (distribució de xarxa elèctrica, traçat de vies de comunicació, etc.), plans de regadiu, avaluacions d'impacte ambiental, etc.

Conclusions

L’estudi dels canvis de cobertes del sòl al llarg del temps permet posar de manifest les transformacions dels paisatges i conèixer quines han estat les forces modeladores de l’entorn i quins altres impactes es poden derivar d’aquests canvis. També pot ajudar a preveure els canvis que esdevinguin en el futur, i en conseqüència ajudar a avaluar aquestes transformacions abans que realment s’hagin produït i això sens dubte és especialment important en l’actual context de canvi climàtic. En definitiva, es tracta d’una eina bàsica per a l’estudi, la planificació i gestió del territori.

El CREAF ha elaborat ja quatre edicions el MCSC:

  • MCSC