PhenoTandem
Altres
Durada del projecte: 
set. 2019 a des. 2020

PhenoTandem harmonitza els nous productes fenològics derivats de la teledetecció òptica d'alta resolució (Sentinel-2) amb les observacions fenològiques in situ realitzades per voluntaris.

Introducció

Atès que l’observació in-situ actual no es pot percebre sempre des de l’espai, la innovació consisteix en el co-disseny amb científics ciutadans un nou protocol que farà observacions in-situ interoperables amb productes de teledetecció. Això incrementarà molt la distribució espacial dels productes de fenologia de teledetecció sensibles als efectes del canvi climàtic a la natura, tot augmentant la qualitat de les dades mitjançant validacions in-situ. Ja existeixen molts dels elements necessaris per a l'execució del projecte: D'una banda, Catalunya té una llarga tradició d'observacions fenològiques amb un grup d'entusiastes persistents que ha estat ampliat per l'Observatori Ciutadà RitmeNatura.cat (fruit del projecte H2020 Ground Truth 2.0 de la Unió Europea).

D’altra banda, l’equip que lidera aquest projecte ha implementat recentment el cub de dades català començant amb el nivell 2 de Sentinel-2 com la primera sèrie temporal disponible. A partir del cub de dades català, derivarem productes per determinar les àrees que són més adequades per a observacions útils in-situ (perquè presenten un senyal fenològic clar i es troben en una zona que presenta espècies fàcils d'observar). Paral·lelament, generarem un nou protocol d’observació de fenologia in-situ i demanarem als participants existents i a nous voluntaris de RitmeNatura.cat que l’utilitzin en la campanya d’observació de primavera i tardor 2020. Se'ls animarà a oferir observacions però també comentaris i crítiques resultat de la seva experiència (utilitzant un tercer element ja desenvolupat pel grup: el sistema the feedback del NiMMbus, desenvolupat en el projecte h2020 NextGEOSS). 

Conclusions

El projecte finalitzarà aplicarant els resultats del feedback dels usuaris per millorar tant els productes de teledetecció com el protocol d’observació per a ser aplicat en propers anys. Els resultats del projecte es transferiran a l'observatori ciutadà RitmaNatura.cat per al seu ús futur i a la comunitat de teledetecció com a servei innovador.