SAPFLUXNET
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2015 a set. 2018

L’increment de les temperatures i els canvis en els patrons de les precipitacions causats pel canvi global ja estan afectant negativament la vegetació mundial, especialment els boscos. 

Introducció

La transpiració de les plantes és un dels principals components del cicle de l’aigua global, i alhora, la disponibilitat d’aigua és un dels principals factors abiòtics que limiten la productivitat, el creixement i la supervivència de les plantes. L’increment de les temperatures i els canvis en els patrons de les precipitacions causats pel canvi global ja estan afectant negativament la vegetació mundial, especialment els boscos. 

El decaïment forestal induït per la sequera s’està documentat cada vegada més a escala global i està amenaçant els serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos, com ara la regulació climàtica, el balanç hídric local i el segrest de carboni. Per tant, entendre els principals factors ecològics en la regulació de l’ús de l’aigua pels boscos i la vulnerabilitat davant l’eixut d’aquests és essencial per a entendre els efectes ecosistèmics de l’increment de la sequera associat al canvi global.

Els estudis globals dels atributs que defineixen la tolerància a la sequera a nivell d’òrgan (fulles, tiges, arrels) estan incrementant el nostre coneixement de la diversitat d’estratègies funcionals davant la sequera. No obstant, un estudi global i exhaustiu dels factors que controlen la transpiració a nivell d’arbre proporcionaria una perspectiva integrada de l’espectre d’atributs hidràulics a nivell d’organisme i milloraria la predictibilitat dels efectes de la sequera als boscos. Les mesures de flux de saba basades en mètodes tèrmics s’han aplicat per a mesurar patrons estacionals de l’ús de l’aigua i la resposta de la transpiració als factors ambientals en centenars d’espècies llenyoses, sota un ampli rang de condicions climàtiques, edàfiques i d’estructura de la vegetació.

A SAPFLUXNET, compilarem la primera base de dades global de flux de saba, que servirà per a estudiar els determinants estructurals i fisiològics de la transpiració de les plantes i per  a investigar el paper de la vegetació en el control del cicle de l’aigua global. Analitzarem col•lectivament les respostes del flux de saba a la demanda evaporativa de l’atmosfera i a les reserves d’aigua al sòl, a escales temporals diàries i estacionals. Utilitzarem models estadístics, anàlisis de de sèries temporals i modelització mecanística del transport d’aigua a les plantes. Aquestes anàlisis ens proporcionaran un conjunt d’atributs relacionats amb la regulació de la transpiració, que s’analitzaran en el context ecològic de cada espècie, estudiant-ne la influència de la filogènia, el clima, el sòl, i  l’estructura de la vegetació. Postulem que aquests atributs indicatius de la regulació fisiològica de la transpiració juguen un paper central en les estratègies de tolerància a la sequera i que, per tant, estaran coordinats amb altres atributs hidràulics a nivell de planta i d’òrgan.

SAPFLUXNET és una aproximació global i innovadora a l’estudi dels factors ecològics que controlen la transpiració a nivell d’individu, l’escala rellevant per a tractar les respostes de les plantes al canvi global i als esdeveniments climàtics extrems. SAPFLUXNET tendirà ponts entre les escales ecològiques representades en les bases de dades globals d’atributs funcionals de les plantes i les xarxes de mesura de fluxos d’aigua i CO2 a nivel d’ecosistema.

Conclusions

Una base de dades global de flux de saba per a desxifrar els factors ecològics de la regulació de la transpiració en plantes llenyoses.

  • Una base de dades global de flux de saba
  • Una base de dades global de flux de saba