LODOTOX
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 2002 a des. 2006

Quin risc ecotoxicològic tenen els fangs de depuradora si els apliquem com adobs al sòl?

Introducció

Els fangs de les depuradores d’aigües urbanes tenen un alt potencial com a adobs o per a la recuperació de sòls degradats. Els contaminants que porten habitualment, però, podrien suposar un risc ecotòxic que s’ha d’avaluar.

Projecte coordinat CREAF-IQS (Institut Químic de Sarrià), destinat a avaluar la toxicitat dels nonilfenols presents en els fangs de depuradores urbanes, per determinar els riscos ambientalsassociats a la seva posterior aplicació al sòl com adobs.

Existeixen evidències suficients que els nonilfenols oxietilenats es troben en concentracions elevades en la majoria de fangs de depuradora del nostre país i superen el límit de 50 mg/kg proposat en l'esborrany de la nova Directiva EC d'aplicació de llots en sòls. Els nonilfenols sóntòxics i es comporten com disruptors endocrins que alteren la reproducció en organismes aquàtics, encara que són menys coneguts els seus efectes sobre la fauna i microorganismes del sòl.

Aquest projecte pretén generar coneixement sobre la toxicitat dels nonilfenols en organismes del sòl, que pugui ser útil per prendre decisions sobre les concentracions màximes admissibles d'aquests contaminants en els sòls receptors, llots de depuradora i composts.

El projecte ha desenvolupat i provat un conjunt de nous tests d’ecotoxicitat adaptats als fangs de depuradora i purins. Per a avaluar-ne la viabilitat, s’han comparat els resultats amb les concentracions conegudes de contaminants. La recerca continua amb l’estudi de la toxicitat de grups de contaminants orgànics presents als fangs de depuradora.

  • LODOTOX