Sanabria
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
maig 2018

Desenvolupament d'un model de funcionament ecològic de l'estany de Sanabria i la seva conca hidrogràfica.

Introducció

Desenvolupament d'un model de funcionament ecològic de l'estany de Sanabria i la seva conca hidrogràfica basat en les dades i resultats obtinguts pel CEDEX en l'estudi del Programa de Control limnològic bianual intensiu de l'estany i la seva conca, així com en altres estudis previs que poguessin resultar útils per a aquest objectiu. Es nodrirà també dels resultats de les simulacions de la conca i el llac que es generin en aquest estudi per part de Ecohydros SL.