POLYFARMING
Projectes Life +
Durada del projecte: 
jul. 2016 a jun 2021

L’objectiu del projecte és demostrar l’interès d’un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silvo-pastoral integrat com alternativa de gestió rentable per a lluitar contra el problema de l’abandó de l’agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació del sòl, vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socio-econòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandó està produint.

Introducció

La posada en pràctica d’aquest sistema es basa en:

  1. Adaptació a les condicions d’estació i escala de producció una sèrie de tècniques prometedores per a la millora de l’estructura, fertilitat i capacitat de retenció d’aigua del sòl, per a les que existeix molt poca experiència d’aplicació a escala productiva en zones de muntanya mediterrània.
  2. Definir una manera d’interrelacionar a escala de finca aquestes tècniques per a poder millorar el rendiment dels diferents usos de la finca. Els components principals d’aquest aprofitament són:
  • Gestió integrada del bosc que permeti la utilització dels subproductes de l’aprofitament forestal (restes de tallades) com a recurs de base per a la resta d’activitats de la finca.
  • Gestió d’un ramat mitjançant Pastura Intensiva Programada, convertint el bestiar en una eina important per a la gestió de les diferents activitats de la finca (neteja de sotabosc, gestió fruiters, millora fertilitat del sòl).
  • Gestió múltiple de fruiters amb la producció de pastures per a completar les necessitats del bestiar.
  • Gestió autosuficient d’horts de muntanya sense llaurar el sòl i fent servir els recursos del bosc com a base de la seva fertilitat.

El projecte es concreta en la posada en marxa d’una finca pilot on es posarà en pràctica a escala real el sistema agro-silvo-pastoral proposat. Aquesta posada en pràctica a escala real amb un disseny pensat per a facilitar la demostració de les tècniques aplicades és fonamental per a poder arribar als col·lectius que han de garantir la seva replicabilitat en el territori. Per a facilitar aquesta replicabilitat s’adequarà també un espai per a la realització de cursos pràctics sobre el terreny, la realització d’assessoraments i la realització d’una guia i vídeo per a demostrar l’aplicació pràctica del POLYFARMING.