SIPARC
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2005 a jun 2013

Introducció

L'objectiu d'aquest projecte és el de potenciar la gestió i planificació de les àrees protegides mitjançant el desenvolupament de noves eines informàtiques adreçades a facilitar el control de la informació referent a aspectes tals com les actuacions, els informes i els requeriments. Previ al desenvolupament d'aquestes eines es realitza una important tasca d'estandarització i homogeneïtzació de la informació possibilitant així l'anàlisi conjunt de la informació per a totes les àrees protegides.

Actualment, el Sistema d'Informació dels Parcs de Catalunya es composa d'un conjunt de mòduls, alguns dels quals són compartits amb altres unitats administratives que no són àrees protegides (actuacions i espais naturals protegits) i d'altres d'exclusius de les àrees protegides (informes i requeriments).

  • SIPARC