LIFE MIDMACC
Projectes Life +
Durada del projecte: 
jul. 2019 a jun 2024

L'objectiu principal és promoure l'adaptació al canvi climàtic de les zones marginals de muntanya mitjana a través de la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que, alhora, millorin el desenvolupament socioeconòmic d'aquetes zones.

Introducció

Les mesures d'adaptació al canvi climàtic en el sud d'Europa haurien d'incloure una gestió eficaç del territori de les zona de muntanya, ja que són la principal font d'aigua de les zones més baixes de les conques mitjançant el cabal dels rius. A més, són regions vulnerables a molts impactes físics i antropogènics. En les útlimes dècades, l'abandonament rural dels vessants de les muntanyes ha induït de manera progressiva una dramàtica disminució del mosaic del paisatge. Tots aquests processos es combinen per fer que les regions muntanyoses del sud d'Europa siguin zones altament sensibles al canvi climàtic, en particular a l'escassetat d'aigua. La conversió i/o manteniment de sistemes de mosaic agrosilvopastoral poden considerar-se un excel·lent enfocament per a l'adaptació al canvi climàtic, atès que aporten una major biodiversitat, proporcionen serveis ecosistèmics vitals, i són més sostenibles i resilients al canvi climàtic. La diversificació del paisatge, a més, també augmenta la sostenibilitat dels sistemes agrícoles i forestals i els seus ingressos econòmics.

Conclusions

LIFE MIDMACC proposa les següents tasques:
1. Desenvolupar i implementar mesures d'adaptació del paisatge en àrees marginals de muntanya mitjana per tal de millorar la seva resiliència ambiental i socioeconòmica al canvi climàtic.
2. Avaluar l'eficàcia socioeconòmica i ecològica de les mesures proposades, utilitzant un enfocament multisectorial i multiescalar que determini les seves implicacions a través de seguiment i modelització.
3. Involucrar els principals gestors i actors del territori en el disseny, desenvolupament i avaluació de les mesures d'adaptació al canvi climàtic, fomentant la seva implicació inicial en els comitès d'actors regionals de presa de decisions del projecte.
4. Crear un marc polític coordinat entre els governs regionals per a l'ús sostenible de les zones marginals de muntanya mitjana.
5. Elaborar directrius integrades d'adaptació al canvi climàtic per a les zones de muntanya mitjana.
6. Sensibilitzar a nivell local i regional sobre qüestions relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic a les zones de muntanya.
7. Donar suport a l'aplicació i el desenvolupament de les polítiques europees relacionades amb l'adaptació al canvi climàtic en zones rurals muntanyoses.