ACA GIS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2001 a des. 2013

Des de l'any 2001 i en el marc d'un Pla de Sistemes, l'Agència Catalana de l' Aigua (en endavant Agència) està treballant en la consolidació d'un Sistema d'Informació Geogràfica (en endavant SIG ) corporatiu. 

Introducció

Les competències de l'Agència han fet necessari incorporar informació de naturalesa diversa, com la procedent de projectes d'infraestructures (xarxes de sanejament i proveïment) i altres projectes més directament relacionats amb el medi natural (delimitació de conques, masses d'aigua, etc).

El SIG també integra informació procedent d'altres sistemes d'informació corporatius, alguns de caràcter administratiu, com són les bases de dades que recullen les accions sobre el domini públic hidràulic, o bé els sistemes d'informació de xarxes de control de qualitat de l'aigua. Un altre tipus d'informació integrada és la procedent de les imatges satèl·lit i els seus productes derivats.

En el transcurs de la implantació ha estat necessària la definició i creació d'una infraestructura pròpia: programari, maquinari, memòria d'emmagatzematge, estructuració de la informació en un servidor corporatiu, desenvolupament d'eines per facilitar l'accés i també la definició de fluxos d'actualització i divulgació. Això permet oferir als tècnics, de forma integrada, tota la informació relacionada amb el territori perquè la puguin utilitzar en les seves tasques habituals de gestió dels recursos hídrics.

Conclusions

  • sig ACA