Un dels objectius destacats de la nostra estratègia científica és potenciar les xarxes de recerca internacionals entre les investigadores i investigadors del CREAF i col·legues de renom d'altres institucions capdavanteres. Per això, promovem accions d'internacionalització per potenciar el creixement de la nostra xarxa de contactes internacionals i situar el CREAF com un referent en ecologia terrestre i canvi global a abast internacional.

La presència de professionals de la recerca estrangers al CREAF, així com la mobilitat dels nostres científics i científiques a les millors institucions del món, és essencial en aquesta estratègia d’ampliació de la xarxa de centres multidisciplinàries internacionals.

En el context de l'Acreditació d'Excel·lència Severo Ochoa, oferim tres programes de mobilitat internacional que es duran a terme durant els anys 2022 i 2023:

  • Un programa de visitants que convida a destacats investigadors i investigadores internacionals a realitzar una estada al CREAF d’entre 2 i 6 mesos.

  • Un programa sabàtic perquè el personal investigador que es trobi en període sabàtic pugui incorporar-se al CREAF.

  • Un programa de Mobilitat Interna per facilitar les estades a l'estranger d'investigadors i investigadores novells del CREAF.

Programa de visitants per a personal investigador extern destacat

Aquest programa estableix un sistema de fons perquè destacats investigadors i investigadores estrangers visitin el CREAF, mitjançant beques per col·laborar amb el nostre personal científic. Els principals objectius del programa són promoure l'intercanvi de coneixement i ampliar la xarxa internacional de col·laboracions.

Condicions

Cada visitant farà una estada al CREAF d’entre 2 i 6 mesos, excepte per circumstàncies excepcionals. La persona visitant tindrà accés a totes les instal·lacions del CREAF, així com a les oportunitats de formació i establiment de xarxes de contacte que ofereix el centre. En cada cas, el CREAF proporcionarà als visitants seleccionats un espai d'oficina i laboratori, així com l'assistència de tot el personal de suport. També s'oferirà als visitants suport en qüestions legals i administratives, incloent tràmits administratius com ara la sol·licitud de visats, informació sobre allotjament i escoles i assegurances mèdiques, entre d’altres.

Durant la seva estada, cada visitant impartirà un seminari (CREAFTalk) a tota la comunitat del CREAF i desenvoluparà activitats de tutoria amb investigadors novells.

El CREAF cofinançarà les estades dels investigadors i investigadores visitants. Es percebran 2100€ mensuals en concepte de despeses d'allotjament i manutenció, o la part proporcional si durant el mes d'inici i finalització no s’està al centre durant el mes complet. A aquest efecte, el càlcul de la quantitat diària es realitzarà dividint el pagament mensual entre 30.

Així mateix, es rebrà fins a un màxim de 1.500€ en concepte de despeses de viatge. Només es tindrà dret a rebre la quantitat corresponent a les despeses de viatge que estigui degudament justificada i acreditada al CREAF, en els termes que es requereixin

Sol·licitud

Les persones interessades han de posar-se en contacte en primer lloc amb un possible investigador o investigadora amfitrió del CREAF per discutir els interessos de recerca comuns. A continuació, s'haurà d'emplenar el següent formulari de sol·licitud amb informació que inclogui: la durada de la visita, el personal CREAF que acollirà la visita, un breu CV i una descripció de la proposta de recerca durant l'estada.

Persona de contacte: María José Broncano mj.broncano@creaf.uab.cat

Calendari

La convocatòria està permanentment oberta durant l'any 2022 i fins a febrer de 2023, per la qual cosa és possible enviar una sol·licitud en qualsevol moment dins d'aquest període. La selecció es durà a terme en dos períodes: al setembre de 2022 i al febrer de 2023 a partir de les propostes presentades fins a aquest moment. Una vegada realitzada aquesta selecció, la beca s'executarà en els següents 12 mesos.

Procés de selecció

Un comitè igualitari d'investigadors i investigadores del CREAF avaluarà totes les propostes i seleccionarà les que es finançaran. El comitè de selecció i els criteris es faran públics a la pàgina web del CREAF. Les sol·licituds seran seleccionades sobre la base dels mèrits de la persona candidata, la rellevància del projecte i el programa d'activitats que proposi desenvolupar durant la seva estada.

Programa per a personal investigador extern en un període sabàtic

Aquest programa estableix un sistema per acollir investigadors i investigadores de prestigi que es troben en període sabàtic i vulguin passar uns mesos al CREAF. Els principals objectius del programa són promoure l'intercanvi de coneixement i ampliar la xarxa internacional de col·laboracions del CREAF.

Condicions

Cada visitant sabàtic farà una estada al CREAF d’almenys dos mesos, excepte per circumstàncies excepcionals. Es proporcionarà accés a totes les instal·lacions del CREAF, així com a les oportunitats de formació i establiment de xarxes de contactes que ofereix el centre. En cada cas, el CREAF habilitarà espais d'oficina i laboratori i assegurarà l'assistència de tot el personal de suport. També s'oferirà suport en qüestions legals i administratives, incloent-hi tràmits com ara la sol·licitud de visats, informació sobre allotjament i escoles i assegurances mèdiques entre d’altres.

Durant la seva estada, cada visitant impartirà un seminari (CREAFTalk) a tota la comunitat del CREAF, realitzarà reunions periòdiques amb investigadors i investigadores sènior per buscar oportunitats de col·laboració i desenvoluparà activitats de tutoria amb investigadors i investigadores júnior.

El CREAF cofinançarà les estades sabàtiques. Cada visitant sabàtic rebrà fins a 1.000 € per a despeses de trasllat i fins a un màxim de 1.500 € per a despeses de viatge. Només es tindrà dret a percebre l'import corresponent a les despeses de viatge i trasllat que siguin degudament justificades i acreditades al CREAF, en els termes que se li requereixin. En cap cas les quantitats concedides podran destinar-se a un altre concepte diferents del finançament de les despeses corresponents, encara que es generi un romanent o que les despeses justificades superin la quantitat concedida.

Ni l'assegurança d'accidents ni la d'assistència sanitària, en el seu cas, s'estendran als familiars del beneficiari o beneficiària del subsidi.

Sol·licitud

Les persones interessades han de posar-se en contacte primer amb un possible investigador o investigadora amfitrió del CREAF per discutir els interessos de recerca comuns. A continuació, s'haurà d'emplenar el següent formulari de sol·licitud amb informació que inclogui: la durada de la visita, el personal CREAF que acollirà la visita, un breu CV i una descripció de la proposta de recerca per a l'estada.

Persona de contacte: María José Broncano mj.broncano@creaf.uab.cat

Calendari

El termini està obert permanentment durant tot l'any 2022 i fins a març de l'any 2023.

Programa de Mobilitat Interna per fomentar l'intercanvi internacional de personal investigador novell del CREAF.

Promovem un Programa de Mobilitat Interna per al personal investigador novell del CREAF (és a dir, sense plaça fixa, però amb el títol de doctorat), per realitzar 'estades de recerca a l'estranger a institucions de recerca internacionals de primer nivell. Això facilitarà la col·laboració continuada amb altres grups de recerca i augmentarà els vincles entre el CREAF i les institucions estrangeres.

Condicions

La durada de l'estada serà d'1 a 4 mesos, excepte per circumstàncies excepcionals. Cada participant rebrà una ajuda mensual per a despeses d'allotjament i manutenció d'entre 2.150 i 3.100 € al mes, o la part proporcional si durant el mes d'inici i/o finalització no s’està al centre durant tot el mes. A aquest efecte, el càlcul de la quantitat diària es realitzarà dividint el pagament mensual entre 30.

Els imports, per país de destinació, apareixen a la següent Taula (si no apareix el país triat, contactar amb María José Broncano: mj.broncano@creaf.uab.cat).

Es rebrà també fins a un màxim de 1.500 € per a despeses de viatge. Només es tindrà dret a rebre la quantitat corresponent a les despeses de viatge que estigui degudament justificada i acreditada davant el CREAF, en els termes que es requereixin.

Al final de l'estada, s'haurà de lliurar un breu informe sobre les activitats realitzades i els beneficis obtinguts i s’impartirà un seminari al CREAF sobre l’experiència.

Sol·licitud

Les persones interessades han d'enviar una sol·licitud a l'adreça electrònica que figura a continuació, incloent: el seu CV i una carta d'un màxim de 1000 paraules que descrigui la institució d'acolliment i la proposta de recerca de l'estada.

També s'haurà d'emplenar aquest formulari de sol·licitud amb informació que inclogui: la durada de l'estada, el personal investigador que acollirà la visita a la institució d'acolliment, un breu CV i una descripció de la institució d'acolliment i la proposta de recerca de l'estada.

Persona de contacte: María José Broncano mj.broncano@creaf.uab.cat.

Calendari

La convocatòria estarà oberta al llarg de l'any 2022 i fins a febrer de 2023. El procés de selecció es durà a terme en dos períodes: el setembre de 2022 i el febrer de 2023 d'entre les propostes presentades fins a aquest moment. Una vegada acabat el procés de selecció la beca s'executarà durant els següents 12 mesos.

Procés de selecció

Un comitè igualitari format per investigadors i investigadores del CREAF avaluarà totes les propostes, per seleccionar les que seran finançades. El comitè de selecció i els criteris es faran públics a la pàgina web del CREAF. Les sol·licituds seran seleccionades sobre la base dels mèrits del candidat o candidata, la rellevància del projecte i el programa d'activitats que vulgui desenvolupar durant la seva estada i els resultats esperats de la col·laboració amb el centre de destí.

 

Resolució - Segona edició del programa CREAF de Visitants i Sabàtics

Març 2023

 

Nom i període Plaça Investigador
Personal investigador extern destacat
Nicolas Martin-StPaul
9/2023 - 11/2023
Researcher
INRAe (França)
Miquel De Cáceres Miquel De Cáceres
Maurizio Mencuccini Maurizio Mencuccini
Milagros Rodriguez-Caton
9/2023 - 1/2024
Project Scientist
University of California Davis (EUA)
Iolanda Filella Iolanda Filella
Kasia Ziemińska
5/2023 - 7/2023
Renúncia
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellow
Research Institute for Development (França)
Maurizio Mencuccini Maurizio Mencuccini
Jordi Martínez Vilalta Jordi Martínez Vilalta
Oliver Binks Oliver Binks
Anping Chen
7/2023 - 9/2023
Research Scientist III (Associate Professor)
Dept. of Biology, University of Colorado (EUA)
Josep Peñuelas Josep Peñuelas
Personal investigador novell del CREAF
Felipe Siqueira e Campos Felipe Siqueira Campos
9/2023 - 12/2023
Investigador postdoctoral
CREAF
Dagmar Haase
Humboldt University of Berlin, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Geography Department, Landscape Ecology Lab (Alemanya)
Mukund Palat Rao Mukund Palat Rao
9/2023 - 11/2023
Investigador postdoctoral
CREAF
Ivan Janssens & Sara Vicca
University of Antwerp (Bèlgica)
Stefania Mattana Stefania Mattana
10/2023 - 12/2023
Investigadora postdoctoral
CREAF
Jizhong Zhou
Institute for Environmental Genomics, University of Okhlahoma (EUA)
Josep Barba Ferrer Josep Barba Ferrer
8/2023 - 9/2023
Investigador postdoctoral
CREAF
Joseph Wright
Smithsonian Tropical Research Institute (Panamà)

Comitè avaluador:

 

Bernat Claramunt
Investigador

Sara Marañon
Investigadora

Lluís Pesquer
Investigador

 

Resolució - Primera edició del programa CREAF, Visitants i Sabàtics

Octubre 2022

 

Nom i període Plaça Investigador
Personal investigador extern destacat
Ismael Hernández Valencia
10/2022 - 01/2023
Full Professor, Facultat de ciències
Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
Josep Peñuelas Reixach Josep Peñuelas Reixach
Louis Lefebvre
02/2023 - 03/2023
Professor emèrit, Departament de Biologia
McGill University (Canada)
Daniel Sol Rueda Daniel Sol Rueda
Arturo Pacheco Solana
05/2023 - 11/2023
Investigador postdoctoral a
Columbia University (USA)
Josep Barba Ferrer Josep Barba Ferrer
Personal investigador extern en un període sabàtic
Marc Macias Fauria
10/2022 - 12/2022
Professor associat a
Oxford University (UK)
Sandra Nogué Bosch Sandra Nogué Bosch
William RL Anderegg
08/2022 - 07/2023
Professor associat ar
University of Utah (EUA)
Jordi Martínez Vilalta Jordi Martínez Vilalta
Personal investigador novell del CREAF
Luciana Andrea Jaime Luciana Andrea Jaime
04/2023
Investigadora postdoctoral
CREAF
Sigrid Netherer & Martin Schebeck
University of Natural Resources and Life Sciences BOKU (Àustria)

Membres del comitè avaluador:

 

Laia Andreu-Hayles
Investigadora

Alícia Pérez-Porro
Coordinadora científica

Daniel Sol Rueda
Investigador

 

El Programa de Visitants i Sabàtics del CREAF s’enmarca en el Severo Ochoa "ULandscape" finançat el 2019 per l’Agència Estatal de Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació per donar suport als Centres d’Investigació d’Excel·lència.