EXO BCN 2
Durada del projecte: 
gen. 2016 a des. 2016

El 2011, l’Ajuntament de Barcelona encarregà al CREAF una primera anàlisi del risc d’expansió al medi natural de les plantes ornamentals invasores més plantades als parcs i jardins de Barcelona que ha servit de base per a posar a punt la metodologia del Weed Risk Analysis (WRA) sobre les espècies exòtiques de la ciutat.

Introducció

Aquesta anàlisi va ser realitzada en el marc d’un conveni entre el CREAF i l’Ajuntament de Barcelona (anys 2014 i 2015). L’estudi resultant va analitzar un total de 336 plantes i posa de manifest que bona part d’elles (un 65%) poden ser qualificades de potencialment invasores. Això subratlla la necessitat d’ampliar aquest primer estudi per tal d’afinar en la classificació d’aquestes espècies. Cal tenir present que l’índex WRA ha estat concebut per a espècies natives i moltes de les preguntes que inclou no són fàcils de respondre per a espècies ornamentals perquè sovint no hi ha prou informació disponible. 

El present projecte pretén afinar en l’anàlisi del potencial invasor de les plantes ornamentals més plantades en els jardins de Barcelona, avaluant la seva l’expansió al medi natural. Aquesta tasca s'ha realitzat mitjançant prospeccions de camp especifiques als espais naturals que envolten la primera corona metropolitana de Barcelona.