LIFE RedBosques_Clima
Projectes Life +
Durada del projecte: 
set. 2021 a ag. 2025

El principal objectiu del projecte és aconseguir una major capacitat d’adaptació al canvi climàtic dels boscos promovent una silvicultura amb objectius de conservació sota els paraigües de la “Adaptació basada en Ecosistemes”.

Introducció

Els escenaris de canvi climàtic preveuen a la Regió Mediterrània un increment de la temperatura superior a la mitjana global, més pronunciada en els mesos estivals així com una reducció de la precipitació a l'hivern però sobretot a l'estiu. Com a conseqüència hi ha un efecte cada vegada més evident sobre els boscos de la península en tots els nivells d'organització afectant l'estructura dels boscos i el funcionament. Per millorar la capacitat d'adaptació cal incrementar la resiliència dels ecosistemes forestals, actuant a dues escales: de rodal i de paisatge. No obstant això, la planificació forestal, quan existeix, no sol incloure objectius d'adaptació al canvi climàtic, generalment per falta de capacitació dels gestors forestals en aquests temes o per desconeixement de la vulnerabilitat de les masses forestals a les amenaces del canvi climàtic, ja que no hi ha eines per avaluar-lo.

Accions del projecte

Es proposen tres grans grups d'accions:

  1. Accions per promoure bones pràctiques d’adaptació en la gestió forestal basada en “solucions naturals” mitjançant eines per facilitar la seva implantació. Facilitar la incorporació a la pràctica de la gestió del coneixement científic existent: determinar les característiques dels boscos en millor estat de conservació que confereix capacitat d'adaptació, i desenvoluparà a partir d'aquestes referències una eina per avaluar la vulnerabilitat dels boscos, i desenvoluparà un protocol per assegurar la qualitat i eficiència de les mesures d'adaptació, aplicable al conjunt dels boscos de la UE.
  2. Accions per a la implementació d’actuacions piloto que permeten la millora en la capacitat d’adaptació de diversos tipus de bosc. Implementació d’eines específiques per l'avaluació de la vulnerabilitat i un estàndard per a mesures d’adaptació en diversos casos d’adaptació al canvi climàtic, seleccionats en tres situacions representatives - i per tant fàcilment replicables - de l’estat de conservació més freqüent en els boscos espanyols, amb la participació de les administracions responsables, els propietaris i altres agents locals.
  3. Accions per transferir els resultats del projecte i promoure la seva replicació en el conjunt del territori. Promoure la replicació pels principals agents implicats en la gestió dels boscos del model de gestió propòsit, de forma que les mesures d’adaptació es podran estendre al conjunt del territori. S'actuarà a tres nivells: gestors de l'Administració, propietaris i responsables polítics.
  • redbosques