El juliol de 2015, el CREAF va rebre el reconeixement que dóna Europa ‘Estratègia de Recursos Humans per a personal investigador (HRS4R)’ que dóna suport a les institucions de recerca en la implementació de la Carta Europea i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Carta i Codi) en les seves polítiques i pràctiques. Aquests dos documents descriuen els drets i les responsabilitats tant dels investigadors com dels centres que els contracten i contribueixen a la creació d’un mercat laboral transparent, atractiu i obert al personal investigador a nivell internacional, a més de convertir la investigació en una carrera professional atractiva.

La Comissió Europea reconeix amb el premi HRS4R a les institucions que avancen en l'alineació de les seves polítiques de recursos humans amb els 40 principis de la Carta i el Codi, basant-se en un pla d'acció personalitzat / estratègia de recursos humans agrupat en quatre àrees:

  1. Aspectes ètics i professionals
  2. Contractació
  3. Condicions laborals i seguretat social
  4. Formació i desenvolupament professional
euraxess hr excellence

 

Pla d’acció HRS4R 2021-2024

 

La revisió interna de l'estat del HRS4R al CREAF ha estat realitzada per un grup de treball específic format per representants de diferents categories laborals de personal del centre. El grup de treball va recopilar evidències de diferents fonts i grups d'interès per avaluar la implementació del HRS4R durant els darrers 3 anys i, sobretot, per prioritzar les necessitats i dissenyar noves accions. Es van utilitzar dues eines principals per dissenyar el pla d’acció HRS4R 2021-2024. D’una banda, una revisió exhaustiva del estat de compliment dels 40 principis de la Carta i del Codi al centre (annexos 1 i 2 del Pla d’acció HRS4R 2021-2024) i, de l’altra, i de manera similar al que es va fer al final de la fase d’implementació, una enquesta anònima al personal del centre  que consistia en preguntes específiques basades en els principis de la Carta (annex 3 del Pla d’acció HRS4R 2021-2024).

Totes les accions incloses al Pla d’acció 2021-2024 del CREAF reforcen els objectius generals del nostre Pla Estratègic així com del programa Severo Ochoa  per tal de proporcionar un entorn d’alta qualitat a tot el nostre personal.

Per a cada acció inclosa al Pla s'ha definit un coordinador, un termini i un indicador per avaluar-la. Aquest pla d’acció també inclou aquelles accions de l’anterior pla d’acció que no es van poder dur a terme. El pla d’acció 2021-2023 va ser presentat i aprovat per la Direcció el maig de 2021.

Per obtenir més informació, descarregueu el document PDF següent:

Pla d'Acció 2021-2024

Política de contractació oberta, transparent i basada en el mèrit

 

El CREAF aposta per una contractació oberta, transparent i basada en el mèrit. Per tal d’avançar en aquesta direcció hem desenvolupat una nova política OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment).

El CREAF fomenta un entorn divers, inclusiu i d’igualtat d’oportunitat i es compromet a implementar una política OTM-R que estableix un marc i un funcionament comuns seguint els principis de la Carta i el Codi en les tres fases d’un procés de contractació (fase de difusió, fase d’avaluació i selecció i fase de reclamació).

La política OTM-R té com a objectiu

  1. garantir que es recluti la millor persona per a un lloc de treball,
  2. garantir la igualtat d’oportunitats i accés per a tothom,
  3. facilitar el desenvolupament d’un portfoli  internacional (cooperació, competència, mobilitat) i
  4. fer més atractives les carreres de recerca.

Per obtenir més informació, descarregueu el document PDF següent:

OTM-R