NAT_VILADECANS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
set. 2021 a set. 2022

This project aims to

  1. evaluate the state of naturalization of the urban center of the municipality of Viladecans through an analysis of the conservation value of its biodiversity and the provision of ecosystem services, and
  2. make progress in the definition of a Biodiversity Strategy for the whole municipality.

Introducció

Les àrees metropolitanes mediterrànies estan cridades a jugar un paper clau en la conservació de la biodiversitat europea. D’una banda perquè la conca mediterrània és considerada un hot spot mundial de biodiversitat per la seva concentració d’espècies i comunitats d’interès per a la conservació. I d’una altra, perquè cada cop hi ha més consciència de la importància de conservar la biodiversitat a les ciutats i llurs àrees metropolitanes per tal d’assegurar l’accés de la població a uns béns i serveis ecosistèmics que només aquella proporciona.
 
L’Àrea metropolitana de Barcelona ha encarregat al CREAF diversos treballs previs que avaluen l’estat de conservació de la seva biodiversitat, les pressions sobre aquesta i la provisió de serveis ecosistèmics per part dels diversos elements de la infraestructura verda. Tanmateix, aquest esforç de diagnosi es veu condicionat pel poc detall i actualització de la informació disponible. La realització de diagnosis més detallades a escala municipal podria ajudar a pal·liar aquesta mancança, si bé de moment són pocs els municipis que han seguit aquesta iniciativa. El cas del municipi de Viladecans es, en aquest sentit, especialment paradigmàtic. Per la seva situació geogràfica, Viladecans destaca per la seva elevada biodiversitat i pel paper que pot jugar en l’estructuració i funcionament de la infraestructura verda de l’àrea metropolitana de Barcelona. Probablement a causa d’això, el municipi compta amb una llarga experiència en la catalogació de la seva biodiversitat, especialment pel que fa a les àrees incloses a la Xarxa Natura 2000. Amb tot, falta dur a terme una visió de conjunt i suficientment actualitzada de l’estat de conservació d’aquesta biodiversitat, que permeti identificar i localitzar els principals valors i els buits d’informació existents. 
 

Accions 

El projecte treballarà a dues escales responent a dos encàrrecs diferents de l’ajuntament de Viladecans: 
1) Anàlisi de l’estat de naturalització del cas urbà del municipi 
  • Diagnosi a partir de la posada a punt d’un mapa del verd urbà i de l’avaluació de la seva naturalitat a partir de diversos indicadors cartogràfics 
2) Desenvolupament de les bases per a una estratègia de biodiversitat per al conjunt del municipi, amb les accions següents: 
  • Recopilació i anàlisi de la informació relacionada sobre la infraestructura verda del municipi i els seus voltants, disponible al propi municipi com en altres fonts
  • Diagnosi de l’estat de coneixement i la conservació de la biodiversitat i els principals serveis ecosistèmics al municipi, a partir de la informació recopilada
  • Definició de l’àmbit i l’abast del document d’Estratègia de la Biodiversitat a Viladecans.