SIPAN
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
gen. 2002 a febr. 2013

El SIPAN pretén proveir l’administració ambiental  d’un entorn informàtic integrador que permeti una explotació àgil i eficaç de la informació sobre patrimoni natural de Catalunya.

Introducció

L'origen d'aquest projecte sorgeix de la necessitat de posar ordre al volum cada vegada més gran d'informació sobre patrimoni natural, informació la qual, és de naturalesa molt heterogènia: inclou informació sobre elements físics i biològics (hàbitats, espècies, zones humides, etc.) i informació sobre l'administració d'aquests elements (espais naturals protegits, actuacions, informes, etc.). Els tipus de dades que conformen aquesta informació són també de caràcter molt divers (dades alfanumèriques, dades cartogràfiques, textos, imatges i d'altres tipus de documents) i provenen de fonts i formats informàtics molt diversos.

Un primer objectiu del SIPAN és dissenyar una estructura de les dades que en permeti l'homogeneïtzació i integració, reduint-ne la complexitat i evitant duplicitats i incoherències en forma de base de dades relacional gestionada mitjançant Oracle. Un segon objectiu és dissenyar i implementar un conjunt d'eines informàtiques (en aquest cas en llenguatge Java) que permetin a l'usuari final abordar el manteniment i consulta de la informació des d'un mateix entorn informàtic (de tipus modular que permeti la gestió independent d'informes, catàlegs i actuacions). Finalment, un tercer objectiu del SIPAN és el de servir de base per a la difusió pública de lainformació. 

  • SIPAN