We are a public center for research in terrestrial ecology, global change and the analysis of the territory that pursues excellence in knowledge generation and transfer, methodology development, innovation, training and dissemination. Our center has more than 200 scientific, technical and administrative staff from different countries, working together for the progress of an environmental research of excellence.

We work to ensure a fair and transparent recruitment, to promote equal opportunities and to improve the evaluation procedures.

We have received the HR Excellence in Research award from the European Commission, which shows the commitment of our center with the transparency of the recruitment procedures, based on merit and ability, and promoting attractive working conditions, in accordance with the European Charter for Researchers and the European Code of Conduct for the recruitment of researchers.

Advertisements / Previous vacancies

Offer ID: 23-033-29790
Offer period: 
7 Jun 2023 to 2 Jul 2023
Resolved

PROJECT FINANCIAL MANAGER FOR THE EU PROJECTS “HORIZON 2020 - AD4GD” AND “LIFE REINFORCEMENT”

The CREAF Project Management Office is seeking for a technician, specialized in project management (both administrative and financial), to join the HORIZON EUROPE project “AD4GD”, Grant Agreement nr. 101061001, and the LIFE project LIFE22-CET-EBP reinforcement, Grant Agreement nr. 101104367, both funded by the European Commission. The contract will be full-time (37,5 hours per week) and is expected to start in September. The contract is expected to last until the end of the project, 31/12/2026, with continuity possibilities due to the exponential growth of the center. The salary will be between 27,892.51€ and 30,797.97€ gross per year, according to knowledge and experience provided. The center is committed to reconciling the work and family life of its employees and we offer a leave period of Easter and Christmas apart from the corresponding holidays, as well as the possibility of benefiting from flexible schedules and teleworking.

Offer ID: 23-032-11827
Offer period: 
19 May 2023 to 28 May 2023
Resolved

POSTDOCTORAL RESEARCHER FOR THE FUNBOSC PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher to work on the FUNBOSC project (design and launch a network to monitor the functioning of Catalan forests, including continuous measurements of carbon and water flows in tree stems) and funded by the Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. The candidate will join a large research team of >20 people working on the effects of environmental changes on vegetation dynamics at scales that range from the individual plant to the region and the globe. A part-time contract is offered (28h per week), with planned incorporation in June 2023, with a duration of 6 month. The salary offered is €1,972 gross per month.

Offer ID: 23-031-83091
Offer period: 
19 May 2023 to 28 May 2023
Resolved

AUXILIAR TÈCNIC/A DE DADES DINTRE D’UN AJUT POSTDOCTORAL JUNIOR LEADER

El CREAF precisa incorporar un auxiliar tècnic o una auxiliar tècnica de dades, per a treballar dins d’un projecte que estudia les conseqüències ecològiques de les extincions d’ocells. El projecte forma part d’un ajut Junior Leader Incoming, ref. LCF/BQ/PI23/128444, finançat per la Fundació Bancària “La Caixa” i cofinançat pel programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unión Europea, d’acord amb el Grant Agreement nº 847648 del programa Marie Skłodowska-Curie. S’ofereix un contracte de jornada completa, amb previsió d’incorporació a principis de juny i que serà d’aproximadament de sis mesos de durada amb possibilitat d’extensió si el pressupost ho permet. El salari ofert és de 1.506,39€ bruts mensuals.

Offer ID: 23-030-90014
Offer period: 
12 May 2023 to 22 May 2023
Resolved

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ ESPECIALITZAT EN DISSENY PEL PROJECTE OBSERVATORI DE LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA

El CREAF precisa incorporar un tècnic o una tècnica de comunicació, per donar suport EN TASQUES DE DISSENY I MAQUETACIÓ al Departament de Comunicació del CREAF i de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Conservació finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i en altres encàrrecs relacionats amb la comunicació de projectes de ciència i medi ambient. Aquesta persona entrarà a formar part de l’equip de Comunicació del CREAF i treballarà en coordinació amb les persones responsables dels projectes. L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és l’ens de referència responsable de millorar com s’organitza, s’integra, tracta i difon la informació sobre el patrimoni natural de Catalunya. El seu objectiu és impulsar iniciatives de millora del coneixement i d’avaluació de l’estat del patrimoni natural, identificar, recopilar, processar i integrar la informació existent sobre l’estat de la biodiversitat i transferir la informació recopilada cap als i les agents que gestionen el medi natural i cap a la societat en general. S’ofereix un contracte de sis mesos, el primer mes a jornada parcial (50% de la jornada, 18,75h/setmanals), i a partir del següent a jornada completa (37,5h/setmanals) amb previsió d’inici a mitjans de maig o principis de juny de 2023 un cop finalitzat el procés de selecció, i vinculat al pressupost dels projectes descrits anteriorment. S’ofereix un salari de 1.162,18€ bruts mensuals (jornada parcial), 2.324,38€ bruts mensuals (jornada completa). S'ofereix contracte laboral en una entitat consolidada i en procés de creixement. El centre, aposta per la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus empleats i oferim un període de descans en Setmana Santa i Nadal a part de les corresponents vacances, així com la possibilitat de beneficiar-se d’un programa de formació continua, horaris flexibles i teletreball.

Offer ID: 23-029-03801
Offer period: 
12 May 2023 to 22 May 2023
Resolved

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO NUTRIARID

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica para el proyecto NUTRIARID “Desentrañar y aportar soluciones para mitigar y adaptarse a los cambios en los elementomas de los organismos, comunidades y ecosistemas” con referencia TED2021-132627B-I00. Proyectos de Transición Ecológica y Transición Digital 2021, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h semanales), para empezar en la fecha de inicio del proyecto, el 1 de junio de 2023, hasta como mínimo 31/05/2024. Se ofrece un salario de 28.171,43€ brutos anuales.

Offer ID: 23-028-56809
Offer period: 
11 May 2023 to 21 May 2023
Resolved

AUXILIAR TÉCNICO/A PARA EL PROYECTO DENDROHIST

El CREAF precisa incorporar un auxiliar técnico o una auxiliar técnica para el proyecto DENDROHIST (Evaluación de la actual crisis ambiental mediante archivos dendrocronólogicas y históricos en la región Mediterránea de la Península Ibérica), con ref. PID2021-126411OB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), Agencia Estatal de Investigación (AEI), MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER “Una manera de hacer Europa”. Se ofrece un contrato a jornada completa (37,5h/semanales) para empezar en septiembre, con una duración prevista de 6 meses con posibilidad de extensión dependiendo de los fondos disponibles del proyecto y del desarrollo de las tareas del mismo. El salario ofrecido es de 1.506,39€ brutos mensuales.

Offer ID: 23-027-53797
Offer period: 
4 May 2023 to 14 May 2023
Resolved

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE DATOS PARA EL PROYECTO FISHME

CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica especialista en tratamiento de datos, sistemas de información geográfica y análisis especial aplicado a la limnología y paleoecología en el marco del proyecto FISHME (“Social and ecological effects of Fish removal in Mountain Ecosystems”), ref. PCI2022-132949, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR”. Se ofrece un contrato a jornada parcial (75% jornada completa del CREAF), con previsión de incorporación a inicios de junio de 2023. El contrato tendrá una duración de 6 meses con posibilidad de ampliación si el presupuesto del proyecto lo permite. El salario ofrecido es de 1944,12€ brutos mensuales.

Offer ID: 23-026-11814
Offer period: 
24 Apr 2023 to 3 May 2023
Resolved

TECHNICIAN POSITION FOR THE PROJECT wildE

CREAF is seeking for a technician to work in the wildE project (Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe), Grant Agreement nr. 101081251 funded by the European Commission. WildE's goal is to develop the knowledge needed for a "climately intelligent renaturalisation" in Europe, as a solution based on nature that stimulates the natural capacity of European ecosystems for climate change mitigation, adaptation and support for biodiversity. A full-time contract is offered (37.5h per week), with a planned incorporation in mid of May 2023 with an initial duration of 24 month, with possibility of extending it if required. The salary offered is €19,367.86 annually.

Offer ID: 23-025-61825
Offer period: 
24 Apr 2023 to 3 May 2023
Resolved

RESEARCHER POSITION FOR AN ERC-STG PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher for the STOIKOS project (Elemental ecology: towards an element-based functional ecology), with ref. 101076740 — STOIKOS — ERC-2022-STG, funded by the European Research Council, under the powers delegated by the European Commission. The project aims to investigate whether the elemental composition of organisms relates to ecosystem functioning, and whether ecosystem elemental diversity predicts ecosystem functioning better than traditional metrics of diversity. The candidate will join the Elemental Diversity and Macroecology research team ( https://elemdiv.netlify.app/ ), a multidisciplinary working team using observations, experiments and theoretical modelling to answer our scientific questions. The candidate will benefit from the training and career development opportunities offered through our research team and CREAF, exposure to international research and interaction with other national and international collaborators. A full-time contract is offered (37,5 hours per week), with a planned incorporation on June 1st, 2023, for 26 months. The gross salary offered is €34,392.69annually.

Offer ID: 23-023-29790
Offer period: 
13 Apr 2023 to 23 Apr 2023
Resolved

RESEARCH TECHNICIAN ON DATACUBES FOR THE OEMC AND AD4GD PROJECTS

CREAF is seeking a research technician for developing DATACUBES and related technologies including OpenEO, Digital twins and Data Spaces as the CREAF contributions to AD4GD project (“All Data 4 Green Deal - An Integrated, FAIR Approach for the Common European Data Space”), with ref. HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-17-101061001 and OEMC (Open-Earth-Monitor - A cyberinfrastructure to accelerate uptake of environmental information and help build user communities at European and global levels) with ref. HORIZON-CL6-2021-101059548 projects, both from the Horizon Europe program and financed by the European Union or future projects in the same topics. A part-time contract (30 hours/week, 80%) is offered, with a planned incorporation in May 2023 and will have a and will be a contract linked to the budget of the projects described above (“actividades cientifico-técnicas”, according to the Law 14/2011), with an expected duration of 2 years, and the possibility of extension if the budget allows it. The salary offered is 21987,45€ gross per year.

Pages