INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN MODELS I ESCENARIS DE PAISATGES MEDITERRANIS PEL PROJECTE “BOSCOS I SALUT”

Offer period: 
14 Feb 2017 to 28 Feb 2017
Offer ID: 17-005-38646Resolved

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per avaluar les relacions entre la dinàmica forestal en un context mediterrani i els principals drivers del canvi global. El focus principal del treball serà la utilització de noves aproximacions de modelització de paisatge, amb l’objectiu de generar escenaris d’evolució d’aquests paisatges a diferents escales temporals i espacials. El treball s’emmarca en un nou projecte finançat per la Fundació “La Caixa” sobre boscos i salut.
L’/la investigador/a participarà de manera activa en la definició de noves metodologies per avaluar l’impacte del canvi global sobre la provisió de serveis dels boscos, i treballarà en contacte amb diferents investigadors de la institució (en especial de la unitat mixta InForest existent entre el CREAF i el CTFC a Solsona), amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit. La contractació és prevista que comenci a principis del mes de març del 2017, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveu un mínim d’un any de contracte). El lloc de treball principal serà a Solsona, seu de la unitat mixta InForest CREAF-CTFC.

TASQUES A REALITZAR
- Liderar i coordinar el desenvolupament d’escenaris de futur sobre els boscos mediterranis, i avaluar el seu impacte sobre la salut dels boscos a partir de la integració dels models disponibles.
- Integrar el coneixement disponible a la Mediterrània sobre modelització integrada dels paisatges forestals, i avaluar-ne les llacunes actuals i els reptes futurs.
- Enllaçar les recerques sobre escenaris i models en un marc mediterrani amb iniciatives internacionals com l’IPBES.
- Coordinar l’equip científic i tècnic necessari per tal de desenvolupar els escenaris de manera adequada.
- Mesurar l’impacte i l’efectivitat de les accions identificades en l’estratègia, i fer d’enllaç amb projectes de recerca i de ciència ciutadana existents.
- Construir i mantenir una xarxa nacional i internacional de contactes amb projectes d’abast similar.
- Donar suport als tècnics de comunicació per assegurar un pla de comunicació rigorós i efectiu.
- Elaborar articles científics d’alt nivell i informes relacionats amb l’àmbit del projecte.

REQUISITS NECESSARIS
- Doctorat en Biologia o similar (especialització en Ecologia). Es requereix un bon coneixement del context forestal mediterrani.
- Experiència contrastada en eines de modelització espacial.
- Trajectòria acadèmic excel·lent amb estades internacionals (mínim dos anys) i publicació en revistes internacionals d’alt impacte.
- Contribució contrastable en iniciatives internacionals sobre els serveis ecosistèmics com l’IPBES.
- Coneixements alts en llenguatge de programació com R.
- Motivació en el lideratge i creació de nous projectes de complexitat elevada.
- Excel·lent capacitat en equips heterogenis.
- Anglès parlat i escrit correctament.

CONDICIONS VALORABLES
- Participació en projectes internacionals de temàtica similar.
- Coneixements dels formats i usos de la teledetecció i el SIG.
- Bon coneixement, oral i escrit, del català i el castellà.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec dels Investigadors Principals del projecte, i serà supervisat per Gerència i per l’Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum i una carta de motivació (màxim 500 paraules) al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 28 de febrer de 2017 a les 14:00 h., indicant el codi de referència de la oferta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de la oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius i entrevista opcional.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball la identificació de la persona escollida.

Send your application to: