2003 - Indicadors de gestió forestal sostenible: aplicació i recerca

Dijous, 11 de desembre 2003. Sala d'Actes de la Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

Producció de fusta, segrest de carboni, conservació de la biodiversitat, ús recreatiu i paisatgístic, etc., són algunes de les funcions i els usos que la societat actual demana del bosc. Aquesta demanda creixent ens dirigeix cap a una gestió cada cop més complexa, en la que s'han de considerar i integrar múltiples elements i processos del funcionament del bosc. D'altra banda cada vegada més la societat demana també informació fiable sobre l'estat del bosc i la seva gestió abans d'adquirir compromisos amb aquesta.

Davant d'aquesta nova situació calen elements de valoració contrastables que permetin conèixer si la gestió està aconseguint els objectius desitjats i mostrar-ho d'una manera clara a la societat. És per això que en els últims anys s'ha desenvolupat, i pren cada cop més importància, l'ús de diferents criteris i indicadors de gestió forestal sostenible. Però, quina base científica tenen aquests indicadors? Quines són les principals dificultats que ens trobem a l'hora d'aplicar-los? Quin és l'estat de coneixement d'aquests indicadors?

Com pot la recerca en ecologia forestal col·laborar en desenvolupar nous indicadors o millorar l'aplicabilitat dels existents?

Ponències:

  • Indicadores de gestión forestal sostenible: principios generales y propuestas de FSC.
    A. San Miguel, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (Universidad Politécnica de Madrid)
  • Indicadors de gestió forestal sostenible i boscos públics.
    X. Clopés, Direcció General de Boscos i Biodiversitat (DMA, Generalitat de Catalunya)
  • Els indicadors forestals en la gestió de finques privades.
    Teresa Cervera, Centre de la Propietat Forestal (CPF)
  • Indicadors de gestió forestal sostenible: una visió des de la recerca.
    Marc Gràcia, CREAF
  • Els líquens epífits com a indicadors de la qualitat del bosc: metodologies de treball.
    A. Gómez Bolea, Departament de Biologia Vegetal (Universitat de Barcelona)
  • Seguiment de la biodiversitat als boscos de Catalunya: l'ús d'indicadors de biodiversitat.
    R. Campeny, Minuartia
  • El balanç de carboni-aigua i la gestió dels boscos davant el canvi climàtic.
    Santi Sabaté, CREAF i UB
  • Indicadors de gestió forestal sostenible i conservació de la fauna.
    J. Camprodon, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
  • L'interès d'indicadors per a avaluar la gestió forestal en espais protegits.
    Joan Montserrat. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
  • Podem saber la riquesa màxima d'espècies llenyoses als boscos de Catalunya?.
    Jaume Terradas, CREAF i UAB
  • L'impacte de l'estructura del paisatge forestal sobre la conservació de la biodiversitat.
    Joan Pino, CREAF
  • Indicadors de gestió forestal sostenible a nivell regional.
    Glòria Domínguez, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)