EuropaBon
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
des. 2020 a des. 2023

EuropaBON té com a objectiu connectar la generació d’informació de biodiversitat i la presa de decisions mitjançant el diseny d’un marc general de seguiment de la biodiversitat a escala Europea. 

Introducció

Les observacions són la clau per entendre les causes de la pèrdua de biodiversitat, els impactes sobre els serveis ecosistèmics i sobre les societats. Moltes polítiques Europees requereixen informació sobre biodiversitat I seeis ecosistèmics que no estigui esbiaxada, integrada i disponible a escales temporals i espacials adeqüades a la presa de decisió. Malgrat això, els esforços de monitoreig de la biodiversitat són actualmente espacial i temporalment fragmentats, esbiaxats taxnomicament i sovint no están ben integrats a nivel Europeu. 
 

Accions del projecte

 
Per desenvolupar els fluxos de treball de biodiversitat i serveis ecosistèmics que siguin rellevants per a les polítiques, EuropaBON es basa de manera primordial en la participació de diferents agents i l’intercanvi de coneixement (WP2). EuropaBON treballarà amb els aquests agents per identificar les necessitats actuals derivades de diferents polítiques per al seguiment de la biodiversitat i investigarà la viabilitat de la creació d'un centre per coordinar les activitats de seguiment a tot Europa (WP2). Juntament amb els agents, EuropaBON avaluarà els esforços de control actuals per identificar els buits, les dades i els colls d'ampolla dels fluxes de treball actuals i analitzarà la rendibilitat dels diferents esquemes existents actualment (WP3). S’utilitzarà per co-dissenyar esquemes de control millorats mitjançant noves tecnologies per fer els esforços de seguiment de la biodiversitat més representatius temporalment, espacialment i taxonòmicament, oferint múltiples avantatges als usuaris i a la societat (WP4). Finalment, EuropaBON demostrarà en un conjunt d’exemples com es poden implementar fluxos de treball adaptats a la Directiva d’aus, la Directiva d’hàbitats, la Directiva marc de l’aigua, la política climàtica i de restauració i l’estratègia de bioeconomia (WP5).