ARROSSARS
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
març 2011 a des. 2012

Amb la finalitat de dur a terme la comprovació de l’ajut agroambiental dels arrossars, ubicat a les zones RAMSAR de Catalunya (Terres de l’Ebre, alguns punts del Segrià i Empordà), el projecte du a terme un seguiment del 100% de les parcel·les acollides a l’ajut a través d’imatges de Teledetecció.

Introducció

En aquest seguiment es controla si els recintes ubicats exclusivament a les Terres de l’Ebre han estat inundats. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) proporciona una taula amb els recintes acollits a l’ajut en la zona d’estudi. El CREAF realitza un seguiment amb les imatges de teledetecció disponibles. Del seguiment efectuat se’n deriva un producte resultant consistent en una taula on s’informa si s’ha detectat com a inundat o com a no inundat per a cada una de les dates on s’hagi captat una imatge. S’afegeix també un camp resum que, en funció dels resultats per les dates, indica si el recinte es considera que compleix o no. També s’adjunta un informe per a cada recinte que s’hagi detectat com a no inundat per a la campanya corresponent i on es representa una captura del mateix per tal de poder visualitzar el seu estat en cada data de captura de dades. Aquests resultats de la campanya es lliuren al cap d’un mes de rebuda la darrera imatge.

  • Arrossars