DRASTIC
Altres
Durada del projecte: 
set. 2023 a ag. 2027

Introducció

L'augment dels valors mitjans i extrems de les temperatures i els dèficits de pressió de vapor estan incrementant el risc de dessecació de les plantes a tot el món. Les plantes afronten l'estrès per sequera mitjançant la coordinació dels trets de transport i emmagatzematge d'aigua (conductància i capacitat hidràuliques). Aquests trets han estat mesurats en branques terminals o en fulles, però no es coneix bé com es coordinen i escalen pel que fa a tota la planta. Atès que els trets a nivell de planta es poden comportar de manera molt diferent dels trets a nivell de teixit, és essencial comprendre com les propietats hidràuliques a nivell de planta varien tant globalment com a escala local. A més, els arbres alts varien dràsticament a les seves propietats hidràuliques al llarg del seu eix vertical.

L'escanejat làser terrestre (TLS) permet reconstruir l'arquitectura 3D dels arbres i es pot utilitzar per escalar els trets a nivell de teixit per obtenir les propietats hidràuliques de tota la planta. Aquest projecte combinarà bases de dades globals amb nous conjunts de dades in situ per testar les hipòtesis següents: a) la conductància hidràulica i la capacitància de tot l'arbre varien a escala global en funció del clima, el tipus funcional de planta i les propietats de l'arbre, b) en arbres madurs de tres espècies mediterrànies, les respostes de l'ús de l'aigua a una sequera experimental severa estan determinades menys per la vulnerabilitat a l'embolisme de les branques terminals que per la resposta a la sequera de tot l'arbre, i c) la capacitància de l'escorça i la fulla controlen les primeres fases de la disminució del potencial hídric durant la sequera, mentre que la capacitància del xilema i les pèrdues residuals per evaporació controlen les fases posteriors. Aquí ampliarem un conjunt de dades globals sobre l'ús de l'aigua als arbres, SAPFLUXNET, que hem creat i seguim mantenint. Estimarem la capacitància i la conductància de tot l'arbre combinant SAPFLUXNET amb dades de potencials hídrics i compararem aquests valors amb trets hidràulics de fulles i tiges. Establirem un experiment de camp d'exclusió de pluja en arbres madurs de tres espècies, un pi i dues quercínies (una de fulla perenne i una altra de fulla caduca) a un bosc mediterrani. Monitorarem l'ús de l'aigua dels arbres, el contingut d'aigua i els hídrics potencials durant 2 anys en fulles, branques i tiges. Utilitzant TLS, determinarem l'arquitectura 3D dels arbres i integrarem trets a nivell de teixits i òrgans per quantificar els canvis en la capacitat hidràulica i la conductància de tot l'arbre en funció de l'espècie, tractament i estació. Es parametritzarà un nou model analític per tal de quantificar la importància relativa de les propietats al·lomètriques i els trets dels teixits a l'hora de determinar les diferències en les respostes a la sequera imposada. Els resultats d'aquesta proposta contribuiran a millorar la nostra comprensió dels patrons i els mecanismes de les respostes dels arbres a la sequera a escala local i global, i per tant seran d'interès per a l'ecologia funcional i la biologia del canvi global. Així mateix, els resultats i les metodologies seran d'interès per als gestors forestals i per al públic en general interessat en els efectes del canvi global als boscos mediterranis.

Projecte PID2022-137270NB-I00 finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033/ i per FEDER Una manera de fer Europa

  • DRASTIC