Fun2Fun
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2014 a des. 2017

És crucial identificar les espècies forestals i les zones més vulnerables a la reducció en la disponibilitat hídrica, i establir de quina manera els canvis en la composició i estructura forestal impactaran els serveis ecosistèmics clau.

Introducció

Els boscos proporcionen serveis ecosistèmics clau per la societat, incloent la regulació dels balanços d’energia, carboni i aigua a escales que van de la local a la global. Alhora, els boscos i els serveis ecosistèmics que aquests proporcionen s’enfronten a pressions creixents, relacionades fonamentalment amb l’alteració de les condicions climàtiques i les modificacions en els usos del sòl. A la conca mediterrània la sequera és el factor ambiental principal que determina la composició, funcionament i dinàmica dels boscos, i és previsible que la disponibilitat d’aigua esdevingui encara més limitant en un context de canvi climàtic. Per tant, és crucial identificar les espècies forestals i les zones més vulnerables a aquesta reducció en la disponibilitat hídrica, i establir de quina manera els canvis en la composició i estructura forestal impactaran serveis ecosistèmics clau.

L’objectiu global d’aquest projecte és utilitzar el concepte de tret funcional per connectar diferents escales ecològiques i millorar la nostra capacitat per predir on i quan són esperables canvis substancials en els serveis ecosistèmics forestals. Més concretament, perseguim els següents objectius:

(i) Caracteritzar la variabilitat dels trets funcionals dels arbres al llarg de gradients ambientals a diferents escales ecològiques: dins d’espècie, entre espècies i entre comunitats;

(ii) Col•locar els atributs funcionals hidràulics en el marc dels trets funcionals clàssics, i determinar la seva variabilitat, relacions i compromisos a diferents escales, així com fer servir aquesta informació per definir estratègies globals de les plantes per fer front a la sequera;

(iii) Caracteritzar les relacions entre els trets funcionals i hidràulics, l’acoblament de les comunitats i la dinàmica i funcionament dels boscos, incloent la provisió de serveis ecosistèmics. Amb aquest objecte utilitzarem bases de dades preexistents, com l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC) i l’Inventari Forestal Nacional (IFN), durem a terme nous mostrejos revisitant part de les parcel•les de l’IEFC, mostrejades inicialment fa ~20 anys, per incorporar la dimensió temporal a la nostra anàlisi, i farem servir models funcionals per estudiar la segregació de nínxols i l’acoblament de les comunitats als boscos estudiats, així com per realitzar projeccions espacialment explícites de l’impacte de diferents escenaris de canvi climàtic en serveis ecositèmics clau (reserves de carboni, fluxos d’aigua i carboni). 

Les contribucions científiques descrites al paràgraf anterior haurien de millorar la nostra capacitat predictiva sobre com la funció i dinàmica dels nostres boscos, i els serveis ecosistèmics que aquests proporcionen, poden canviar en les properes dècades en un context de major sequera. Pretenem proporcionar eines útils per anticipar canvis no desitjats i dissenyar estratègies efectives (en termes de maneig forestal i polítiques d’ús del sòl) per evitar, mitigar o adaptar-nos a aquests canvis, així com per dissenyar estratègies proactives dirigides a reduir la vulnerabilitat futura dels nostres boscos. La transferència dels resultats als gestors i administradors públics i a la societat en el seu conjunt és, doncs, un aspecte central d’aquesta proposta.

  • Fotografia del bosc de Poblet, Muntanyes de Prades (Tarragona). La dinàmica d'aquest bosc està portant a una substitució progressiva del pi roig per l'alzina. Autor: David Tarrassón.
  • Marc proposal per estudiar la relació entre factors ambientals, disponibilitat de recursos, dinàmica de les comunitats i funcionament i serveis ecosistèmics.