Plans, Memòries i Política de Transparència (OTM-R)

Un pla d'actuació és un document estratègic que especifica l'escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que es volen fer per a arribar-hi.

Els plans d’actuació són l'eix vertebrador de l'estratègia de gestió del CREAF, ja que marquen les grans línies de treball. D’ells en deriven programes i accions concretes destinades a millorar la gestió dels recursos econòmics, humans i la mateixa recerca científica del CREAF.

Tot seguit us oferim una relació dels plans d'actuació vigents al centre:

>> Memòries anuals

>> Estratègia de Recursos Humans (HRS4R)

>> Memòria d'actuació

>> Pla estratègic

>> Pla d'Igualtat (PDF

>> Protocols: